Փնտրել

Կարդալ Ագաթանգեղոսի  «Պատմութիւն Հայոց» երկի բնագիրն առցանց

 

Ըստ http://grahavak3.blogspot.com կայքի աղբյուրների՝

 

Գիրք վիպասանութեան։- Դաշանց թուղթ, Կ. Պոլիս, 1709-1710
Պատմութիւն Հայոց, Վենետիկ, 1835. կամ այստեղ
Storia di Agatangelo, Venezia, 1843
Ագաթանգեղոս յորում պարունակի պատմութիւն Տրդատայ արքայի, և սրբոյն Գրիգորի, Կ. Պոլիս, 1824

Ագաթանգեղայ Պատմութիւն, Վենետիկ, 1862. կամ այստեղ

 Տաշեան Յ., Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց, Վիեննա, 1891. կամ այստեղ, կամ այստեղ
 
The Teaching of Saint Gregory: An early Armenian Catechism. Transl. and commentary by Robert W. Thomson. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970.
Agathangelos. 
History of the Armenians. Translated by Robert W. Thomson. Albany 1976 (partial preview).
 
Պատմություն հայոց (արլհ. թարգմ.՝ Արամ Տեր-Ղևոնդյանի), Երևան, 1977
Սուրբ Գրիգորի վարդապետությունը (արլհ. թարգմ.՝ Սեն Արևշատյանի), Ս. Էջմիածին, 2007
Պատմութիւն հայոց (էլ. տեքստ)

 


Երկեր