Փնտրել

Ըստ http://grahavak3.blogspot.com կայքի աղբյուրների՝

Յաղաւթսն որ ասէ Հայր մեր որ յերկինս ես. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 47r-49v
[
Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմինՀինգերորդ յեղանակ]. Ճառընտիր եւ վարք սրբոց, Փրզ. 120 (ԺԴ դար, Ղրիմ), 499v-506r
Գիրք պատմութեան սրբոց Վարդանանց զօրավարացն հայոց,
Կ. Պոլիս, 1764
Գիրք որ կոչի Եղիշէի պատմագիրք,
Ս. Պետերբուրգ, 1787
Պատմութիւն նահատակութեան սրբոց Վարդանանց եւ Ղեւոնդեանց քահանայից,
արարեալ սրբոյն Եղիշայի, Կ. Պոլիս, 1823. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին,
Վենետիկ, 1828. կամ այստեղ
The History of Vartan, and of the Battle of the Armenians. By Elisaeus. Trans. by C.F. Neumann. London, 1830.
կամ այստեղ, կամ այստեղ
Մեկնութիւն տէրունական Հայր մեր աղօթից եւ Ճառք,
Երուսաղէմ, 1836
Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէ վարդապետի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1838. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Eliseo Storico armeno del quinto secolo, versione del prete Giuseppe Cappelletti, Venezia, 1840
Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին,
Վենետիկ, 1842
Soulèvement national de l'Arménie chrétienne au Ve siècle, contre la loi Zoroastre, sous le commandement du prince Vartan le Mamigonien, par Élisée Vartabed; traduit en français par M. l'abbé Grégoire Kabaragi Garabed, Paris, 1844.
կամ այստեղ
Սոփերք հայկականք, ԺԸԵղիշէի քահանայի Ճառ յԱյլակերպութիւն Տեառն, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէ վարդապետի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1859. կամ այստեղ
Պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի,
Թէոդոսիա, 1861
Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին,
Վենետիկ, 1864
Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին,
Երուսաղէմ, 1865. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի,
Կ. Պոլիս, 1866
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869
Պատմութիւն Վարդանանց 
ըստ Անձեւացեացն օրինակի, Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1871
Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց. ըստ Անձեւացեացն օրինակի,
Բ. տպ., Կ. Պոլիս, 1873. կա այստեղ
Дилленъ Эмилій, Армянскіе этюды (I. Отношеніе Армянскаго къ Эранской Группе Языковъ. II. Егише: война Армянъ противъ Персовъ: переводъ и прим
ѣчанія), Харьковъ, 1884
Եղիշէի պատմութիւնը Վարդանի եւ Հայոց պատերազմի համար,
թարգմանեց Հ. Ղուկասեանց, Թիֆլիս, 1891
Հացունի ՎարդանԽորհրդածութիւնք Եղիշէի պատմութեան վրայ, Վենետիկ, 1896
Եղիշէի վարդապետի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին եւ քննադատութիւնք Միքայէլ Փաշայի Փորթուգալ [
էջ 468-ից՝ «Բան խրատու յաղագս միանձանց»], Վենետիկ, 1903. կամ այստեղ
Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց. ըստ Անձեւացեացն օրինակի,
Տփխիս, 1904. կամ այստեղ
Կիւլէսէրեան ԲաբգէնԵղիշէ. քննական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1909
Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին (
քնն. բնագիրը՝ Ե. Տէր-Մինասեանի), Երևան, 1957
Վարդանի եւ հայոց պատերազմի մասին, [
արևելահայերեն թարգմ.] Երևան, 1994. կամ այստեղ
История Егише Вардапета (
էլ. տեքստ՝ ըստ 1853 թ. հրատ.)
Елише, Слово о войне Армянской (
էլ. տեքստ՝ ըստ 1971 թ. հրատ.). կամ այստեղ
Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին,
արլհ. թարգմ.՝ Երվանդ Տեր-Մինասյանի, Երևան, 1994
A Homily on the Passion of Christ Attributed to Elishe. Trans. by Robert W. Thomson. Peeters 2000 (partial preview).
Սուրբ Եղիշե ՎարդապետԱստվածաբանական երկեր, թարգմ. արլհ.՝ Մարթա Արաբյանի, Ս. Էջմիածին, 2007
Խրատք (
էլ. տեքստ)
Կանոնք (
էլ. տեքստ)
Մեկնութիւն Արարածոց (
էլ. տեքստ)
Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին (էլ. տեքստ)
Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին ֊ Յաճախականութեան բառարան (էլ. տեքստ)


Երկեր