Փնտրել

Ներբեռնել բնագրային համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակը`

Հովհան Մամիկոնեանի  Պատմութիւն Տարօնոյ  (Ե., concordance.am, 2019, կազմող` Լ. Ա. Գուլգազարյան)


Երկեր