Փնտրել

Ներբեռնել բնագրային համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակը`

Մովսէս Կաղանկատուացի «Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի» (Ե., concordance.am, 2019, կազմող` Լ. Ա. Գուլգազարյան)

Կարդալ բնագիրն առցանց՝ ըստ http://grahavak3.blogspot.com կայքի աղբյուրների՝

Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Մոսկվա, 1860. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն Աղուանից, հտ. Ա,
Փարիզ, 1860. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պատմութիւն Աղուանիցհտ. Բ, Փարիզ, 1860. կամ այստեղ
Исторія Агван Мойсея Каганкатваци, писателя X вѣка: перевод с армянскаго, Санктпетербургъ, 1861
Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի,
քննական բնագիրը եւ ներածութիւնը՝ Վարագ Առաքելյանի, Երևան, 1983
Movses Dasxurants'i's History of the Aghuans. Translated by Robert Bedrosian
Мовсес Каланкатуаци, История страны Алуанк, пер. Ш. Смбатяна (
էլ. տեքստ)


Երկեր