Փնտրել

Ներբեռնել բնագրային համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակը`

Ուխտանէս Եպիսկոպոս «Պատմութիւն Հայոց» (Ե., concordance.am, 2019, կազմող` Հ. Ա. Հովհաննիսյան)

Կարդալ բնագիրն առցանց՝ ըստ http://grahavak3.blogspot.com կայքի աղբյուրների՝

Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1870, կամ այստեղ կամ այստեղ 
Deux historiens arméniens Kiracos de Gantzac, XIII s., Histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha, Histoire en trois parties; traduits par M. Brosset, St.-Péterbourg, 1871 
Պատմութիւն հայոց,
հատուած Ա, Վաղարշապատ, 1871, կամ այստեղ կամ այստեղ
Հայոց պատմութիւն (
արլհ. թարգմ.՝ Վարագ Առաքելեան), Երևան, 2006
Մատենագիրք հայոց, հտ. ԺԵ, Ժ դար, Պատմագրութիւն, գիրք Բ,
Անթիլիաս, 2010. [Ուխտանէսի պատմութեան բնագիրը՝ էջ 441-ից] կամ այստեղ 
Ա
նգլերէն հատուած Ուխտանէսի պատմութիւնից (թրգմ. Ռ. Պետրոսեան). Bishop Ukhtanes: History of the Separation of the Georgians from the Armenians (էլ. տեքստ)


Երկեր