Փնտրել

 

Ըստ http://grahavak3.blogspot.com կայքի աղբյուրների՝

Կորիւն վարդապետի, Մամբրէի Վերծանողի եւ Դաւթի Անյաղթի մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1833. կամ այստեղ, կամ այստեղ
 Պատմութիւն վարուց եւ մահուան սրբոյն Մեսրովպայ,
Զմիւռնիա, 1843
Պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ,
Սոփերք հայկականք, ԺԱ, Վենետիկ, 1854. կամ այստեղ
 Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869
 Պատմութիւն վարուց ս. Մաշտոց վարդապետի. քննութիւն եւ բնագիր, «
Հանդէս ամսօրեայ», հտ. 63(1949), էջ 171-320
Վարք Մեսրոպ Մաշտոցի [
արլհ. թարգմ. եւ գրաբար], Երևան, 1994. կամ այստեղ
Koriwn. Life of Mashtots', trans. by Bedros Norehad (New York, 1964), minor corrections by Dr. Robert Bedrosian


Երկեր