Փնտրել

Ներբեռնել բնագրային համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակը`

Մխիթարայ Բժշկապետի Հերացւոյ Ջերմանց Մխիթարութիւն (Ե., concordance.am, 2019, կազմող` Դ. Ս. Մովսեսյան)

Կարդալ բնագիրն առցանց՝ ըստ http://grahavak3.blogspot.com կայքի աղբյուրների՝ 

Ջերմանց մխիթարութիւն, Վենետիկ, 1832 կամ այստեղ

 

 


Երկեր