ԿՍՄԻԹՆԵՐ

ԿՍՄԻԹՆԵՐ

Ոսկին ըսես նէ` հետը խօսք չըլլար. գլուխը առեր կ՚երթայ:

Այսօր հարիւր ութսուն, վաղը երկու հարիւր, հետեւեալ օրը երեք հարիւր, օր մ՚ալ եթէ իւր կամքին թողուի, մինչեւ հինգ հարիւր պիտի երթայ բարեխնամ կառավարութեան կամացը հակառակ:

Տեսաք ժողվելու եւ պահելու բանը, ոսկի պահելու է եղեր. բայց ով գիտէր, թէ այսչափ պիտի բարձրանար: Մենք ալ շատ անխոհեմութիւն ըրինք. ոսկի պահելու տեղ հին Թատրոնները ժողվեցինք պահեցինք: Ապուշ, ըսէր մէկը, սա Թատրոնները ոսկի չընես, ինչու պահեր ես:

Ըսող չեղաւ ալ չէ, բայց մենք չհամոզուեցանք. մեր յամառութեան պատիժը քաշենք հիմա, որ սորվինք:

***
Դեսպանաժողովին վերջին նիստին վրայօք Եւրոպայէն դեռ լուր մը չառինք, որ հոն տեղի ունեցած բանակցութիւններն իմանայինք ու մեր ընթերցողաց հաղորդէինք, բայց կրնանք այժմէն վստահ ըլլալ, որ խաղաղութիւնը չպիտի խանգարի, ինչպէս որ մեր ազնուականաց կամաւոր գրուիլը ըսածնուս մէկ անժխտելի ապացոյցն է:

Ասկից զատ Իկնաթիեֆի սնտուկներուն խելօք նստիլն ալ կը հաստատէ, որ խաղաղութիւնը չպիտի վրդովի. եթէ պատերազմի ամենափոքր նշան մը երեւնար` սնտուկները իսկոյն դէպի Վոսփոր պտտելու կ՚երթային:

Ռուսիան մեծ զոհողութիւններ ըրած է եւ կ՚ընէ եղեր (եթէ հարկը պահանջէ) խաղաղութեան պահպանուելուն համար: Անգղիոյ թագուհւոյն սպառնալիքներն ալ կը յիշեցնեն մեզ այն առակը, ուր մայր մը իւր տղուն կ՚ըսէր. «Եթէ այսպէս շարունակ լաս` արջուն կու տամ զքեզ, խելքդ գլուխդ ժողվէ»:

Արջը կը լսէ ԱՅՍ խօսքը եւ մինչեւ իրիկուն դռան առջեւ անօթի կը սպասէ, որ տղան լայ ու մայրը զայն իւր առջեւ նետէ:

Տղան կու լայ, արջը կ՚ուրախանայ, բայց վերջապէս իր խաբուած ըլլալը իմանալով, ձայնը կը քաշէ եւ մեծ տրտմութեամբ ետ կը քաշուի:

Չգիտենք վաղը ինչ պիտի ծնի, հիմակուան ծնածը պզտիկ մուկ մ՚է:

***
Ստոյգ աղբիւրները ցամքած են…

Ով սախաներ, ստոյգ աղբիւր մը ցոյց տուէք ինձ, որ դեսպանաժողովոյ հինգշաբթի աւուր նիստին վրայօք քանի մը կաթիլ լուր առնեմ ու ընթերցողացս ծարաւն անցունեմ:

Հետաքրքրութիւնը որկրամոլութիւն է, ըսաւ գրիչ մը, տեսնելը կամ իմանալը կշտանալ է:

Մենք քանի մը ատենէ ի վեր որկրամոլութեան վերջին ծայրը հասած ենք:

Դեսպանաժողովոյ անդամները խոստովանահայր ըլլալու մարդիկ են. քանի մը շաբաթէ ի վեր Ռուսիան ու Թուրքիան խոստովանանք կ՚ընեն, անոնց մեղքերը կ՚իմանան, բայց գաղտնիքը դուրս չեն հաներ: ԱՅՍ մարդիկ աւելի գաղտնապահ ըլլալու յարմարութիւն ունին՝ քան թէ հաշտարար:

Պտտող զրոյցներուն նայելով` մեր կառավարութիւնը մերժեր է իրեն եղած առաջարկութիւնը, բայց իր մերժման մերժումով պատասխանուեր է: Նստող զրոյցներուն նայելով` մեր կառավարութիւնն ալ զոհողութիւն ընելով` պատերազմի երկիւղները պիտի փարատէ եղեր: Պտտողներուն հաւատանք թէ նստողներուն:

Ցատկող լուրերուն նայելով` դեսպանաժողովը Վիեննա պիտի մեկնի եւ հոն պիտի ընէ եղեր իւր նիստերը… մինչեւ հիմա եղած նիստերը ասկից վերջը ուր նստելիքնին որոշելու համար էին: Դեսպանաժողովին տեղը փոխելու տեղ աւելի լաւ չէր ըլլար` եթէ անոր անդամները փոխէին:

Պառկող լուրերուն նայելով` ուլթիմաթումը Վիեննայէն պիտի ղրկեն եղեր… Վիեննայի մէջէն աղէկ ուլթիմաթում ալ կ՚ելլէ եղեր, մենք գիտէինք, որ միայն գարեջուրն աղէկ է: Եթէ ուլթիմաթումնին ալ իրենց գարեջուրին պէս է՝ ուշադրութեամբ խմելու է, որովհետեւ մէջը ափիոն կը գտնուի եւ կրնայ մեզի չափէն աւելի քնացունել:

***
Մեր թշնամին իր խելքովն այնպէս համոզուած է, որ իրաց ԱՅՍ վիճակը որչափ աւելի երկարի՝ այնչափ աւելի կը վնասէ մեզի: ԱՅՍ համոզմամբ է, որ գործերը մինչեւ այսօր երկնցուց եւ ասկից ետքն ալ պիտի երկնցնէ:

Ալ ասկից ետքը ուզածին չափ թող երկնցնէ, իրաց ԱՅՍ վիճակը որչափ երկարի՝ մենք ալ այնչափ թղթադրամ պիտի կոխենք ու դրամական տագնապին մէջ չպիտի իյնանք:

Ասոր ալ բան մը չկրնար ըսել ա, թուղթերը քրիստոնեայ չեն, նամանաւանդ սլաւ չեն, որ անոնց ալ ճնշուիլը տեսնելով` վիճակնիս բարւոքել ուզէ:

Իրաց ԱՅՍ վիճակը որչափ ուզէ` թող երկնցնէ, մեզի բան մ՚ալ չկրնար ընել, միայն թղթադրամ կոխել կու տայ:

***
Դեսպանաժողովն ալ համը փախցունել սկսաւ:

Մինչեւ հիմա վեց նիստ ըրաւ:

Ահա բոլոր ըրածը:

Ամէն մարդ հետաքրքրութենէ ճաթելու վիճակին հասաւ. դեսպանաժողովին հոգն անգամ չէ. գործելու մասին իրեն օրինակ բռնած է կրիան:

Մէկ նիստին մէջ առաջարկութիւն մը կ՚ըլլայ:

Երկրորդին մէջ այդ առաջարկութիւնը կը մերժուի:

Երրորդին մէջ այդ մերժումը կը մերժուի:

Չորրորդին մէջ ինչու համար մերժուելուն պատճառները կը բացատրուին: Հինգերորդին մէջ այդ բացատրութիւններուն մութ կէտերը կը լուսաւորուին:

Վեցերորդին մէջ լուսաւորեալ կէտերը կը մթննան:

Ահա քեզի վեց նիստ, որ մէկ նիստ չարժեր:

Մենք ալ կը սպասենք, որ քիչ օրէն ամէն բան լմննայ, որպէսզի առեւտուրը կանոնաւորուի եւ ամէն մարդ ինչ ընելիքը գիտնայ:

Ես ալ շատ սակարկութիւն ըրած եմ, բայց այսչափ չեմ երկնցուցած:

Պատուաւոր մարդ մը կ՚ըսէ.

—Այսչափ կրնաս տալ:

—Չեմ կրնար տալ:

— Խաթերդ համար մէկ երկու բարայ ալ կը ձգեմ:

—Գործիս չգար:

—Բարի եկար, հազար բարի:

Լմնցաւ, գնաց:

Եկուր հիմա ասոնց ըրածին.

—Ինչու չես կրնար տալ:

—Տալու ըլլաս նէ` գէշ չըլլար:

—Չտաս նէ` վախճանդ գէշ կ՚ըլլայ:

—Մենք կը փափաքինք, որ տաս:

Թող ներեն մեզի վեց տէրութեանց ներկայացուցիչները, իրենց ըրածը ասկից առաջ շուկայի թեզկեահտարները կ՚ընէին. անցնողներուն փեշէն կը քաշէին, խանութնուն մէջը կը նստեցնէին ու համոզելով ստակնին կ՚առնէին:

Թող դարձեալ ներեն մեզի այդ այլեւայլ պատուանուններով ներկայացուցիչները, անընդունելի առաջարկութիւններ կ՚ընեն ու կ՚ըսեն թէ՝ մեր աղէկութեանը համար կ՚աշխատին կոր:

Մէկը իւր ստացուածքէն կապտել եւ վերջը ըսել, թէ քու աղէկութեանդ համար անանկ ըրի, կարծեմ քիչ մը տրամաբանական չէ. դուն ինչ կ՚ըսես, Օգսէն էֆենտի:

Տեսէք ուզածնին ալ ինչ է:

Ա. Գարատաղին քիչ մը տեղ տալ:

Բ. Սերուիոյ սահմանը ընդարձակել (քիչ մը տեղ ալ Սերուիոյ տալ, ըսէ լմնցուր, ճարտասանութիւնը չվիրաւորուիր):

Գ. Պուլղարիոյ մէջ երկու առանձնաշնորհեալ գաւառ կազմել (ինքնօրինութիւն ըսէ, մի վախենար):

Դ. Ամէն նահանգի ժողովրդեան մեծագոյն մասին լեզուն գործածել իբրեւ պաշտօնական լեզու (տաճկերէն լեզուն վերցնել):

Ե. Յիշեալ գաւառաց տուրքերը քիչցնել (հապա լրագրաց փուլը… հա, իրաւ, լրագիրները գաւառ չեն):

Զ. Քաղաքական ոստիկանութիւն կազմել (յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն):

Եթէ ասոնք տալու ըլլանք` մեզի համար ասկից աղէկ բան չկրնար ըլլալ եղեր. սըւոնք տալու մէջ ինչ աղէկութիւն կայ մեզի համար, չկրցի հասկնալ: Ինչ բարերար մարդոց ձեռքը ինկանք: Աստուած իմ, եթէ Աստուած չընէ, վաղը ելնենք իրենց ըսենք, թէ մեզի քիչ մը բարութիւն ըրէք` Պոլիսը տուէք, պիտի ըսեն:

Ասոնց խօսքին նայելով` մեզի համար աղէկութիւնը ունեցածնիս չունեցածնիս ասոնց յանձնել է:

Կան ըսելիքներ, բայց չեն ըսուիր:


***
Կարծեմ ամէնքդ ալ գիտէք, որ դեսպանաժողովին առաջարկութիւնները մերժեցինք. — մերժեցինք կ՚ըսեմ նէ` ես չմերժեցի, այսինքն մերժեցին — եթէ մէջերնիդ չգիտցող կայ` թող գիտնայ, որ դեսպանաժողովին առաջարկութիւնները մերժեցին(ք):

Եւ արդարեւ ընդունուելու բաներ ալ չէին:

Մեծ ժողովին մէջ երբ կարգը եկեր է մեր փոխանորդին կարծիքն առնելու՝ փոխանորդ հայրը` որ նոյն միջոցին խորին մտածմանց մէջ ընկղմած է եղեր, ոտքի վրայ ելեր սապէս պատասխաներ է.

—Էֆենտիմ, ԱՅՍ մարդը չենք կրնար կնիկէն բաժնել, իրարու հետ միշտ
կապուած պիտի մնան:

—Ինչ կ՚ընէք կոր, կ՚ըսէ` մշտելով իրեն քով նստող մին, դատաստանական խորհրդոյ մէջ չենք:

—Այո, էֆենտիմ, մենք ձեզի հետ միշտ կապուած պիտի մնանք, պատասխաներ է սթափելով:

Կայ մարդ մը, որ նախ իր շահը չխորհի:

Էնֆիեճեան հայրն ալ իրեն եղած հարցման պատասխանելու տեղ չերքեզներու Ասիա փոխադրուելուն դէմ բողոքեր է. ինչպէս եղեր է, որ Հասունի դէմ չէ բողոքեր…

(Սա չերքեզներուն ալ տեղ մը չգտնուեցաւ, որ ԱՅՍ հոգէն խալսէինք. եթէ ինձ հարցուի, կ՚առաջարկեմ, որ Սալիսպրիի տունը փոխադրուին չերքեզները: )

Շատ հաւանական է, որ ԱՅՍ երկու փոխանորդներն, ի վարձատրութիւն իրենց ցոյց տուած պերճախօսութեան, ծերակոյտի անդամ ընտրուին:

***
Խօսքը ձերն է, Մասիս:

«Կ՚ըսուի թէ Գարատաղի ժողովրդեան մէջ աւանդութիւն կայ, թէ Աստուած աշխարհս ստեղծած ժամանակ` լեռները պարկի մը մէջ լեցուցած` աշխարհի ամէն կողմը կը ցանէ եղեր, յանկարծ պարկին յատակը պատռելով՝ մէջը մնացած լեռներուն ամէնն ալ Գարատաղի երկրին վրայ թափեր են: Մենք ալ կ՚ըսենք թէ` արդեօք նախախնամութիւնն Ադամ նախահօր մեղացն ի պատիժ աշխարհի վրայ ցաւերն ու վիշտերը ցանած ժամանակ պարկին յատակը պատռելով` մեծ մասն Հայաստանի վրայ թափեր է»:

Շատ իրաւունք ունի Մասիս այսպէս խօսելու, եթէ նախախնամութիւնը իր կարել տուած պարկին խումաշին քիչ մը ուշադրութիւն ընէր` ոչ պարկը կը պատռէր, ոչ ալ այսչափ դժբախտութիւն կը թափէր Հայաստանի վրայ:

Նախախնամութիւնը հրէաներէն ծախու առած ըլլալու է ամերիքանը, որովհետեւ ասոնք մինչեւ այսօր աղէկ ապրանք ծախելու սովորութիւնը չունին:

Նախախնամութիւնը պարկին պատռիլը տեսնելով՝ կ՚երեւի որ զայն նորէն կարել տուեր ու թափածները ժողվելու համար Հայաստան իջեր է, բայց թափած դժբախտութիւնները ժողվելու տեղ` սխալմամբ խաղաղութիւն, երջանկութիւն, պատիւ եւ կեանք ժողվեր, պարկին մէջ լեցուցեր, առեր քալեր է:

Չմեղադրենք նախախնամութիւնը, որովհետեւ այն ատենները Սահմանադրութիւն չկար եւ խումաշներու կարեւորութիւն չէր տրուեր. ինքզինքնիս մեղադրենք, որ Սահմանադրութիւն ունինք եւ դարձեալ չկրցինք քիւրտերու բարբարոսութենէն խալսիլ:

Թող քիւրտերը շարունակեն իրենց աւարառութիւններն ու սպաննութիւնները մինչեւ մարտ մէկ. անկէ ետքը կը տեսնուինք հետերնին:

***
Կ՚ըսուի թէ Սալիսպրին կամ ըստ Լեւընթի սալթպորուն մայրաքաղաքէս մեկնած ատենը Բ. Դռան մասնաւորապէս յանձնարարեր է յոյն ժողովուրդը:

Հիմա շատերը կը հարցունեն, թէ արդեօք ինչ ըսաւ յունաց համար:

Եթէ մեր լսածը ստոյգ է` Սալիսպրին արտաքին գործոց պաշտօնէին զրուցեր է, որ Յունաստանէն պիտի անցնիմ, վրաս ալ քիչ մը ստակ կայ, կը խնդրեմ, որ ինձի քանի մը մարդ տաս, որ հետս գան:

Կ՚ըսուի թէ արտաքին գործոց պաշտօնեան սիրով ընդուներ է Սալիսպրիի ԱՅՍ առաջարկութիւնը:

Ահ, արդար առաջարկութիւնները երբ մերժած է Բ. Դուռը:

***
Միլան իշխանին հաշտութիւն կնքել ուզելը կարդացած ատենս, ժամանակաւ դպրոցին մէջ ֆալախան ուտելս, կամ ս. պատրիարքին ականջէս քաշելը միտքս կու գայ կոր:

—Մեղայ, մեղայ:

—Ինչու ըրիր, Միլանիկ, ես չըսի քեզի, որ խելօք նստիս:

—Մէյ մ՚ալ չեմ ըներ, մեղայ:

—Ինչու ըրիր:

—Ես չըրի, Կորչաքոֆը ըրաւ:

—Ինչու անոր խօսքերուն ականջ կախեցիր:

—Քեզի թագաւոր պիտի ընեմ, ըսաւ:

—Ասկից վերջը խելօք պիտի նստիս:

—Այո:

—Վարժապետիդ դէմ չպիտի խօսիս ա:

—Բնաւ:

—Մինչեւ անգամ քեզի անօթի ալ պահէ նէ` բերանդ չպիտի բանաս ա:

—Չէ:

—Ապրիս, տղաս, տեսար հաւատարիմ աշակերտը, ես ալ ասանկ աշակերտը կը սիրեմ ահա. ելիր տեղդ գնա ու գործդ նայէ:

—Այսչափ ծեծի փոխարէն նուէր մը չպիտի տաք ինձի:

—Ինչ նուէր:

—Զուորնիկ է, ինչ է, բան մը կ՚ըսեն կոր:

—Տեղդ գնա, քեզի Զուորնիկ մը կու տամ որ…

—Բայց տալու ըլլաս նէ` գիտցիր որ շատ ձեւաւոր պիտի ըլլայ տունս:

—Չըլլար, հիմա քեզի տամ նէ` Նիքոլան ալ կ՚ուզէ:

—Ինչ կ՚ըլլայ, անոր ալ տուր, ան ալ օտարական մէկը չէ եա:

—Դուն անոր գործին մի խառնուիր:

Խեղճ Միլան… սլաւութիւնը իւր ածելին քու մօրուքիդ վրայ փորձեց:

***
Բարլամենթոն քանի մը օրէն պիտի բացուի:

Հիմակւընէ ամէն մարդ հետաքրքրութեամբ կը սպասէ իմանալ, թէ ինչ պիտի խօսի արդեօք օրը հազար ոսկի եկամուտ ունեցող Մարքի տը Սալիսպրին արեւելեան խնդրոյն վրայ:

Միայն ես հետաքրքիր չեմ, որովհետեւ գիտեմ ինչ ըսելիքը — Լրագիր գուշակած էր, ինձի ալ ըսաւ:

Եթէ ժամանակ ունիք մտիկ ընելու` ձեզի ալ կ՚ըսեմ:

Մարքի տը Սալիսպրին բեմը պիտի ելնէ ու քիթը բերանը սրբելէն ետքը՝ սապէս պիտի խօսի.

Տեարք եւ տիկնայք.

Ձեր հրամանացը համեմատ Պոլիս գացի: Տեսայ հոն կղզի մը, որ իւր դրից տեսարանի, օդի եւ գեղեցկութեան, վերջապէս ամէն կողմէ մեր լորտ եղբայրներուն ուշադրութեանը արժանի է:

Տեարք իմ, այն կղզիին մէջ կերանք մենք ստրիտեաներ, որք շատ համով
են, եւ մանաւանդ Պորտոյի գինիով շատ աղէկ կ՚ուտուին կոր: Եթէ ժողովդ կ՚ը
բարեհաճի, քուէի դնէ, օր մը որոշէ մէկտեղ ուտենք այդ ստրիտեաներէն:
Ձայն մը. — Ժողովս վստահութիւն ունի ձեր վրայ:

Կ՚աղաչեմ բարլամենթոյին նախագահը, որ բարեհաճի այդ ստրիտեաները թագուհւոյն յանձնարարել: Իրաց ԱՅՍ վիճակին մէջ Պոլսոյ փողոցներն ալ կը պտտէինք, ժողովուրդը առջի բերան շատ սիրով ընդունեց զիս, բայց վերջէն սալաշպուր, սալաթ պորու դրաւ իմ անունս:

Այն տեղի ժողովուրդը գլուխը կարմիր բան մը կը դնէ կոր, վրայէն ալ սեւ դերձաններ կը կախէ կոր, օղին ալ շատկեկ կը խմեն կոր:

Խօսքս եզրակացնելով կ՚ըսեմ թէ` ըստ ձեր հրամանաց քոնֆերանսը ըրինք, եւ ըստ ձեր հրամանաց քոնֆերանսին մէջ բան մը չըրինք:

Ծափահարութիւնք:

Օրը հազար ոսկի եկամուտ ունեցող Մարքի տը Սալիսպրին ատենաբանութիւնը լմնցնելուն պէս երթայ իւր աթոռը պիտի նստի եւ ժողովը միաձայն հաւանութեամբ շնորհակալութեան քուէ պիտի տայ Սալիսպրիին:

Եւ իրօք, Սալիսպրին` եթէ ճշմարտախօս մարդ է` ուրիշ կերպ չպիտի կրնայ խօսիլ:

Սպասենք ու տեսնենք:

***
Սա Կորչաքոֆը ուրիշներուն գործին մէջ մտնելը շատ կը սիրէ կոր, մեր Քրիստոստուր էֆենտիին պէս, որ ազգին ծառայութիւն պիտի ընեմ ըսելով` ամէն պաշտօններու մէջ կը մտնէ:

Կորչաքոֆը հիմա սկս ե ր է միւս տէրութեանց հարցունել, թէ ինչ ընթացք պիտի բռնեն:

Իրեն ինչ պէտք է ուրիշներուն բռնելիք ընթացքը. ինքը թող ուզած ընթացքը բռնէ. ուրիշներու գործին ինչու կը խառնուի:

Եթէ ես ըլլայի միւս տէրութեանց տեղը` բռնելիք ընթացքս կը պահէի եւ չբռնելիք ընթացքս կը յայտնէի սա ծերունիին, որ հացին օխան երեք ու կէսի սկսաւ մեզի կերցունել, որ երբ ստակ չգտնանք հաց առնելու եւ անօթութենէ մեռնինք՝ ուրախութեամբ պիտի պոռայ.

—Ահա հիմա բարւոքեցաւ քրիստոնէից վիճակը:

Աս ինչ ձախող բարերարի հանդիպեցանք, Աստուած իմ:

***
Բարեկենդանի մէջ ենք…

Իմաստութեան դուրսն ենք…

Նախնիքներէ մնացած սովորութիւն մ՚է, որ մարդիկ տարին անգամ մը կը խենթենան, տարին անգամ մը խելքերնին կիրակի կը բռնէ ու խենթութիւննին կ՚աշխատի:

Արդ, տարին անգամ մը ամէն մարդ, այր ու կին, ծեր եւ տղայ, հարուստ եւ աղքատ, երեսին դիմակ մը կ՚անցունէ, փողոցներուն մէջ, տուներուն մէջ կը պարէ ու կը ցատկէ:

Այսօր Եզոբոսն ալ չկրնար բարկանալ, ինչու որ ամառը երգեցինք, ձմեռը կը պարենք կոր:

Միայն մենք չենք, աշխարհիս սանձերը բռնող քաղաքագէտներն ալ երեսնուն դիմակ կ՚անցունեն (ամէն օր): Բայց անոնք մեզմէ որոշուելու համար մարդու պատկեր չեն դներ, այլ կենդանիի պատկեր կը դնեն երեսնուն վրայ. օրինակի համար մին` արջու պատկեր, ուրիշ մը` աղուէսի պատկեր, ուրիշ մը` գայլի պատկեր եւ այլն, եւ ԱՅՍ պատկերներով իրարու ներկայանալով` քատրիլ կը խաղան ու մեր բախտը կ՚որոշեն…

ԱՅՍ տարուան քատրիլին մէջ հաւանական է, որ Ռուսիան Անգղիոյ հետ վիզավի ըլլայ: Իսկ ժողովուրդը ամէնուն հետ կ՚ուզէ վիզավի ըլլալ, միայն մէկ քանիներու հետ չուզեր:

—Որոնց հետ:

—Որոնց հետ:

Իր պարտատէրերուն հետ:


***
Խաւարը դեռ չբարեհաճեցաւ իւր թեւերը վերցնել արեւելեան խնդրոյն վրայէն, հետեւապէս արեւելեան խնդրոյն ապագան իմ ապագայիս պէս մութ է:

Սըր Սթաֆորթ Նորթքըթ, Մարքի տը Հարթինկթըն, Մըսթըր Տիզրայելի, Գոնթ Տերպի, Մարքի տը Սալիսպրի, Աստուծոյ համար խօսելով, բաւական կը խօսին կոր մեր խնդրոյն համար առանց լոյս մը տալու… ինչ օգուտ, որ մեր խնդիրն խօսքէն աւելի գործքի պէտք ունի: Եթէ խօսքով կարգադրուէին մեր գործերը, մինչեւ հիմա ինչու կարգի դրուած պիտի չըլլային:

Ինչեւէ, որովհետեւ իշխանութիւն չունինք ուրիշին խօսելու ազատութիւնը բռնաբարելու, թողունք իրենց խօսիլ եւ մեր խնդիրներովը զբօսնուլ — այո, զբօսնուլ, որովհետեւ չգիտեմ թէ բարլամենթոյին մէջ ինչ պիտի խօսէին մեր անգղիացի եղբայրները` եթէ արեւելեան խնդիրը չըլլար:

Իսկ մենք քսան օր ալ սպասենք, որպէսզի խաւարը իւր թեւերը վեր առնէ ու մեր խնդիրը իւր ապագայովը մէկտեղ ինքզինքը ցցունէ:

Սպասելէն ուրիշ ճար չունինք:

***
Լա Վերիթէ ( ճշմարտութիւն ) անուն լրագիր մը կը հրատարակուի կոր, կարդացած ունիք այդ լրագիրը:

Առջի օրը իմ ձեռքս անցաւ հատ մը այդ ճշմարտութիւն անուն լրագիրէն եւ քիչ մը խնդացի, որովհետեւ իրեն լրագրին նիւթ ընելիք բանը իր լրագրին անուն դրեր է, եւ եթէ երբեք իր տողերուն մէջ ճշմարտութիւն չգտնանք, պատճառն այն է, որ փնտռածնիս իր լրագրին ճակատը փախեր ապաստաներ է:

Յիշեալ թերթին մէջ մեր գտած ճշմարտութիւնն ԱՅՍ է ահա:

***
Ականջնուդ օղ ըլլայ, որ չմոռնաք, եւ ձեր զաւակները տեսանելի եւ անտեսանելի փորձանքներէն զգուշացնելու ատեննիդ իրենց ըսէք.

—Զաւակս, երբ մեծնաս եւ ստիպուիս գաւառները երթալ, եւ երբ լսես, օր մը, որ նոր կուսակալ մը գալու վրայ է այն քաղաքին, որու մէջ կը գտնուիս` չըլլայ որ տղայութիւն ընես եւ կուսակալը դիմաւորելու երթաս, որովհետեւ կուսակալ մը դիմաւորելը մեծ յանցանք է, եւ ԱՅՍ յանցանքիդ համար հրացան կը պարպեն վրադ:

Թերեւս ձեր զաւակները առջի բերան չհաւատան ձեր քարոզին եւ ձեր վրայ խնդան, զանոնք հաւատացնելու եւ ձեր վրայ չխնդացնելու համար առջի օրուան Մասիսն առէք ու կարդացէք:

«Վանէն Տէր Երեմիա եպիսկոպոս լուր կու տայ հեռագրով ի պատրիարքարան` թէ նորընտիր կուսակալն ազգին կողմէն դիմաւորելու ղրկուած Թերզիպաշեան Յարութիւնի վրայ հրացան պարպեր է Տերվիշ անուն քիւրտ մը եւ վիրաւորեր է: Ոճրագործը բռնուեր է»:

Եթէ ձեր զաւակները հարցունեն թէ` ոճրագործին ինչ պատիժ տնօրիներ են, պատասխանեցէք իրենց թէ` հայ մը սպաննող քիւրտերը ձերբակալութեան կը դատապարտուին եւ ս. պատրիարքն ալ մէկ շաբաթէն մինչեւ վեց ամիս թաքրիր գրելու կը դատապարտուի:

Թերեւս ձեր զաւակները թերահաւատ գտնուին եւ չհաւատան. թերահաւատութեան մի վարժեցունէք զիրենք, տարուան մը մէջ տեղի ունեցած սպաննութեանց հեղինակները քովէ քով շարեցէք, եւ անոնց անպատիժ մնալը ցցուցէք իրենց. սակայն այդ սպան ութեանց ատենները սահմանադրութեան հրատարակուած չըլլալն ու իտարեյի քեյֆիյէի տակ գտնուած ըլլալնիս ալ իմացուցէք իրենց…

Ականջնուդ օղ ըլլայ… քիթերնուդ ակնոց ըլլայ… գլուխնուդ շինէոն ըլլայ — ինչ ըսեմ — որ չմոռնաք եւ ԱՅՍ ըսածներս ձեր զաւակներուն, թոռներուն, թոռներու թոռներուն եւ անոնց ալ թոռներուն ականջը հասցնէք, որպէսզի Դարուց ի դարս մեր ականջներն ի վար հնչուի այն խօսքը թէ՝ կուսակալ մը դիմաւորելը յանցանք է:

***
—Վարպետ, Կիրակոս, Մարգար… ջուր բերէք, ջուր…

—Ինչ կայ, կրակ կայ:

—Չէ, չէ, հանըմը մարեցաւ, շուտ ըրէք, վարպետ, դուն ջուրը բեր, Կիրակոս, դուն բժիշկին վազէ, Մարգար, դուն ալ դեղագործին գնա… գետնին տակը անցնի սա Նիկոմիդիայի աղքատներուն վիճակը…

—Ահ, ոհ, ուհ…

—Արթնցար, անուշիկս… ես կատակ ըսի, խենթ եմ, որ շրջազգեստիդ ստակը Նիկոմիդիայի աղքատներուն տամ…

—Չիյտես որչափ գէշ եղայ, երբ ըսիր թէ շրջազգեստ չպիտի շինեմ եւ անոր ստակը Նիկոմիդիայի աղքատներուն պիտի ղրկեմ, կարծես թէ գլուխս ի վար պաղ ջուր լեցուցին. նիկոմիդիացիները, ըսի մտքէս, ինձմէ աւելի կը սիրէ կոր, ահ, օֆ… անօթութենէ կը մեռնին կոր տեյի ԱՅՍ տարուան պալոներուն անցեալ տարուայ շրջազգեստով երթամ ես:

—Չէ, չէ, հանըմ, սիրտդ մի հատցուներ, ԱՅՍ տարուան տեքոլթէդ ալ կը շինուի:

Դուք ալ, նիկոմիդիացի եղբարք, քիչ մը ակռանիդ սեղմեցէք, որ Պոլսոյ հանըմները ձեր պատճառով չմարին:

***
Ինքզինքնին ազգասէր ծախելով ազգային պաշտօններէ ստակ վաստկողներուն անունները թերթերնուս մէջ անկողմնակալութեամբ հրատարակել որոշած ըլլալով՝ կը խնդրենք այդ ազգասէրներէն, որ հաճին անուննին իմացունել մեզ, որպէսզի սխալմունք մը ընելով ճշմարտութիւնը չվիրաւորենք:

***
Անգղիոյ ժողովներուն մէջ զրուցուած խօսքերէն եթէ բան մը հասկցաք` կ՚աղաչեմ, ընթերցողք, ինձի ալ հասկցուցէք, որ ես ալ ընթերցողացս հաղորդեմ:

Թուրքիոյ համար չպիտի պատերազմին եղեր:

Թուրքիոյ ամբողջութիւնը պիտի պահեն եղեր:

Թուրքիան եւ Ռուսիան դէմ առ դէմ պիտի ձգեն եղեր:

Ազնիւ լորտեր, մարքիներ, ըսել կ՚ուզէք, որ Գարատաղին բան մը չտանք, եւ եթէ տալու ըլլանք, Թուրքիոյ ամբողջութիւնը պահելու համար մեր տուածը Գարատաղէն ետ պիտի առնէք:

Ողջ ըլլաք, մեր ալ ուզածն ԱՅՍ է. մենք տանք, դուք առնէք:

Կարծեմ ձեր ուզածն ալ ԱՅՍ է:

***
Կ՚ուզէք մէկու մը բարի կամ չար ըլլալը հասկնալ, ձեռւընիդ անոր գրպանը խոթեցէք եւ եթէ որ բան մը չգտնաք հոն, մի վախնաք այն մարդէն, որովհետեւ աշխարհիս ամէնէն բարի մարդն է այն. իսկ երբ տեսնէք, որ մարդ մը առանց գրպանի բանթալոն մ՚է հագեր, մօտեցէք, եւ երկրպագութիւն ըրէք իրեն, որովհետեւ անիկա սուրբ մ՚է. եւ անանկ սուրբ մը հիմա սրբոց մէջ ալ հազուագիւտ է: Ընդհակառակն, երբ տեսնէք մարդ մը, որուն գրպաններուն մէջ ստակ կը գտնուի, հեռացէք իրմէ, փախէք իրմէ, որովհետեւ այդ մարդը բարի չէ, եւ կրնայ ձեզի վնաս հասցնել:

Ինչպէս որ բժիշկները մէկու մը հիւանդ կամ առողջ ըլլալը հասկնալու համար անոր լեզուն կամ բազկերակները կը քննեն՝ ես ալ մէկու մը բարի կամ չար ըլլալը իմանալու համար` անոր քսակը կը քննեմ, եւ չեմ սխալիր:

Ինչ որ ուզեն, թող ըսեն, ես կ՚ըսեմ, որ բարի մարդը ստակ չկրնար վաստըկիլ, եւ պէտք չէ որ վաստկի: Ստակ վաստկելու համար ստախօսութիւն պէտք է, սուտ երդում պէտք է, երբեմն ուրիշին կոկորդէն բռնել, սղմել պէտք է, ով որ ԱՅՍ ըսածներուս չհաւտար, կ՚աղաչեմ, կը խնդրեմ, շնորհ ընէ, թող ցցունէ մէկը ինձի, որ Աւետարանի հետեւելով սպասաւորներու, կառքերու, վարժապետներու, ձիերու եւ աղուոր պեսլեմեներու տէր եղած ըլլայ: Բայց, չկայ մէկը, որ ԱՅՍ մասին վիճաբանութեան մտնայ հետս, հարուստներն իսկ կ՚ընդունին ԱՅՍ քարոզս, ճշմարտութիւններս, բայց ինքզինքնին արդարացնելու համար կ՚ըսեն թէ` առեւտուրի մէջ սուտ խօսիլը, մարդ խաբելը բնաւ չարութիւն չնշանակեր, եւ որպէսզի ընդհանրացնեն ԱՅՍ սուտ ճշմարտութիւնը կամ ԱՅՍ ճշմարիտ ստութիւնը, մէջերնին առած մ՚ալ հնարեր են ու կ՚ըսեն, տոսթլուք քանթարլան, ալըշվերիշ մըսքալլան: ԱՅՍ առածը կրկնելէն ետքը աչքդ անգամ կը գողնան եթէ յաջողին:

Բայց ինչու տարակուսինք ԱՅՍ ճշմարտութեան վրայ, միթէ այսօր չենք տեսնար կոր մարդիկ, որ իմ շահս այսպէս կը պահանջէ ըսելով ուրիշներու դժբախտութեանը պատճառ կ՚ըլլան կոր եւ առանց ամչնալու կ՚արդարանան կոր:

Հարուստ մարդու մը ձին ինձի կից մը կու տայ եւ մարմինս ջարդ ու բուրդ ընելով` գետինը կը պառկեցնէ կոր զիս. ներկայ եղողներէն մէկը չհամարձակիր կոր քովս մօտենալու, թեւէս բռնելու եւ զիս վերցնելու, որպէսզի ձիուն արժանապատւութիւնը չվիրաւորուի, որպէսզի ձիուն տէրը չելնէ վաղը իրեն ըսէ թէ` իմ ձիուս հարուածած անձին դուք պաշտպանութիւն ըրած էք եղեր, եւ ասիկա իմ ձիուս անպատւութիւն կը բերէ:

Մարդկութեան համար քրտինք թափող չմնաց աշխարհիս վրայ. առաքինութիւնն իր նշանակութիւնը կորուս. անբարոյականութիւնը բարոյականութեան դիմակով արձակ համարձակ կը պտտի կոր եւ Թատրոնը կարող չըլլար կոր ԱՅՍ զեղծումները բառնալու. ոչ միայն կարող չըլլար կոր, այլ զանոնք բառնալ աշխատելուն համար ծաղու նշաւակ կ՚ըլլայ կոր… Մէկէն իբրեւ ճգնաւոր կը բամբասուի կոր, ուրիշէն իբրեւ կրօնաւոր կը զրպարտուի կոր, մէկալէն իբրեւ անզգայ կը հարուածուի կոր, ուրիշէն իբրեւ թշնամի յառաջադիմութեան կը նախատուի կոր, ապտալ կ՚ըսեն կոր, խըմպըլ կ՚ըսեն կոր: Հարուստ մը իրեն դիմողին բարութիւն չըրած ատեն՝ քթին տակէն Թատրոնին քեֆը փախաւ ըսելով կը ծաղրէ կոր զիս, քաւալիէ մը իր տամային մէջքը սխմած ատեն` Թատրոնը չկրցաւ սա մարդկութիւնը օրինաւորութեան մէջ դնել ըսելով իր տամային հետ խնդալէն կը մարի կոր անառակը: Աւելին կայ. երեկոյթներու, պարահանդէսներու երթալու կը քաշուիմ կոր, որովհետեւ երթալուս պէս` մանչ, աղջիկ, այր եւ կին, հոն գտնուողները շուրջս կը պատեն կոր եւ կը սկսին կոր զիս քաշել:

—Էֆենտի, սա ընտանեկան զեղծումները չկրցիք տակաւին շտկել:

—Շիտակը, էֆենտիին ձեռնարկութիւնը դժուար է, օրուան մը մէջ չկրնար գլուխ հանել:

—Բայց մի վհատիք. էֆենտի, ապագան ձեզի պիտի օրհնէ:

—Էֆենտի, ուրիշ միջոց մը գտաք սա մարդիկը ճամբայ բերելու, սա պարը վերցնելու է… պարը շատ անբարոյական բան է, ինչ ըսէք նէ` իրաւունք ունիք, էֆենտի, չըլլայ որ դուք խաղաք:

Իմ ալ համբերութիւնս կը հատնի կոր, լապտերը վառելուս պէս ինքզինքս պատուհանէն վար կը նետեմ կոր. տուն երթալուս պէս սենեակիս վարագոյրները կը ձգեմ կոր, անկողինս կը մտնամ եւ գլուխս վերմակիս մէջ կը քաշեմ կոր, որպէսզի չտեսնամ իրենց երեսը, որոնք ամենայն համարձակութեամբ զարմանալով թէ՝ Թատրոնին պէս մէկը կրնայ եղեր տակաւին գտնուիլ ԱՅՍ դարուս մէջ, ապուշ մը գտեր ենք, թող խօսի, մենք ալ հետը էյլենմիշ ըլլանք, կ՚ըսեն կոր: Թող որ անդին հազարաւոր պարկեշտ երիտասարդներ կան, որ զիս կը յարգեն կոր. ինչպէս որ միլիոնաւոր աղջիկներ կան, որ ինձի համար հոգի կու տան կոր. բայց ինչ օգուտ, որ ասոնք բացառութիւններ են, եւ բացառութիւն մը որչափ ալ ստուար ըլլայ, չկրնար ընդհանուր կանոն ըլլալ:

(Բնաբանէ շեղած չըլլալս իմացնելու համար պէտք է հոս յիշել, որ ԱՅՍ բացառիկ երիտասարդներն, աղջիկները գրպանը ծակ եղող կուսակցութեան կը վերաբերին):

Եւ ես ինչ կ՚ընեմ կոր ինձի եղած նախատանաց եւ անարգանաց դէմ, կը համբերեմ կոր, գիտնալով` որ իմ խօսքերուս արժէքը ասկից հարիւր տարի ետքը պիտի ճանաչուի, իմ խօսքերուս արդիւնքը իմ թոռներս (Աստուած պահէ զիրենք արեւելեան խնդիրէն) պիտի վայլեն: Միթէ Սոկրատ ալ չհալածուեցաւ, ես ալ Սոկրատէն պզտիկ մարդ եմ… Տեմիրճիպաշեան, Կիւրճեան, չօգնէք քիչ մը ինձի, եղբայրներ… ինչու կայներ երեսս կը նայիք կոր…

Կարծեմ, ընթերցող, այսօր քիչ մ՚աւելի շատախօսութիւն կ՚ընեմ կոր, բայց ինչ ընեմ, կարծիքներ կան, որոնք լակոնականով անհասկանալի կը մնան: Օն, խնդրոյն դառնանք, բայց դարձած ատեննիս չմոռնանք ըսելու, որ դուռը տունէն մեծ եղաւ, եթէ ուզէք` տունը դռան տեղ գործածեցէք… Հրէից կիները արդէն դուռը կը նստին:

Ըսի թէ` գրպանը ծակ եղողները բարի կ՚ըլլան. տեսէք հիմա, թէ ինչու ըսի:

Յայտնի է ձեզ, որ Գարատաղի հետ ալ պիտի հաշտուինք ԱՅՍ օրերս:

Անգղիոյ կառավարութիւնը հարիւր հազար ոսկի տալ խոստացեր է Գարատաղին` եթէ ասիկա ետ կենայ Թուրքիայէն հող ուզել:

Անգղիա ինչ բարիք տեսաւ Գարատաղէն, որ անոր այսչափ ոսկի կու տայ կոր, Թուրքիա ինչ բարեկամութիւն տեսաւ Գարատաղէն, որ անոր երկիր տայ:

Անգղիա այդ գումարը գարատաղցոց տալու տեղ հայերուն տալու ըլլայ նէ` աւելի քրիստոնէավայել եւ մարդասիրական գործ մը տեսած չըլլար, այդ գումարը գարատաղցոց տալով, զիրենք չըքաջալերեր. եւ ինչ հարկ կայ տեղերնին հանգիստ չնստող մարդիկը վարձատրելու:

Աստուած իմ, մինչեւ երբ ասանկ մարդիկ պիտի փառաւորուին:

—Սըսսթ… իրաւունք հզօրագունին…

Ինչու սըսսթ, ինչու զօրութիւնը իրաւագունին պիտի չըլլայ եղեր:

—Մէյ մ՚ալ ատանկ խօսք մի ըներ. կը խնդան վրադ:

Ինչու պիտի չընեմ եղեր: Դիցուք թէ Բ. Դուռը անառակ որդւոյ մը հետ վարուելու պէս վարուի եւ քիչ մը բան զոհելով իր գարատաղցիին, մեզի ըսէ. «որդի իմ կորուսեալ էր եւ գտաւ», բայց Անգղիա ինչու խնդրոյն մէջ կը մտնայ կոր եւ հարիւր հազար ոսկի կու տայ կոր անոնց, մինչդեռ ասդին հայերը գաւառաց մէջ անօթութենէ կը մեռնին կոր…

Կ՚աղաչեմ, կը խնդրեմ, չերկնցնենք ԱՅՍ խօսքը եւ բարիներուն համար չէ ԱՅՍ աշխարհը ըսելով` գոցենք ԱՅՍ խօսքը, որովհետեւ զայրոյթ կը զգամ կոր: Քիչ մ՚ալ ուրիշ բանի վրայօք խօսինք:

***
Քանի մը ժամանակէ ի վեր, շաբաթ մը չանցնիր, ուր Թուրքիա նոր դարագլուխ մը չունենայ:

Օրինակի համար, երբ ըսուեցաւ, թէ սահմանադրութիւն պիտի հրատարակուի` բոլոր թերթերը միաբերան ըսին.

—Թուրքիան նոր դարագլուխ մը ունեցաւ:

Երբ սահմանադրութիւնը հրատարակուեցաւ` ամէնքը պոռացին.

—Թուրքիան այսօր նոր դարագլուխ մը ունեցաւ:

Երբ քուէարկութիւնը կատարուիլ սկսաւ, նորէն աղաղակեցին.

—Նոր դարագլուխ մ՚ալ այսօր ունեցանք:

Երբ երեսփոխանական ժողովը բացուեցաւ` դարձեալ գոչեցին.

— Պերեքեաթ վերսին, նոր դարագլուխ մ՚ալ այսօր ունեցանք:

Թողունք այն անթիւ դարագլուխները, զորս ունեցանք դեսպանաժողովին առաջարկութիւնները մերժած օրերնիս, եւ ուրիշ այլեւայլ պարագաներու մէջ:

Լրագիրները ամէն օր նոր դարագլուխ բերելու տեղ աւելի աղէկ կ՚ընեն՝ եթէ երկրիս մէջ գործուած զեղծումներուն բարձման համար ամէն օր կառավարութեան ուշադրութիւնը հրաւիրեն:

Օրինակի համար. անցեալ կիրակի, խանի մը մէջ պառկող բեռնակիր մը եկեղեցի երթալու համար` խանէն դուրս ելնելուն պէս` անկարիայի կը բռնուի եւ նոյն օրը մինչեւ իրիկուն անօթի փորով գարի կը կրէ:

Խեղճ բեռնակիրը ինչ հասկնայ հիմա այն նոր դարագլուխէն, եւ ասկից վերջ որ բեռնակիրն է, որ յանդգնի կիրակի առտու մը եկեղեցի երթալ:


***
Խայալ անուն զաւեշտական թերթին խմբագիրը երեք տարի բանտարկութեան դատապարտուեցաւ ծաղրանկար մը հրատարակած ըլլալուն համար:

ԱՅՍ լուրը կարծեմ հաճոյ չթուեցաւ մեր գրիչին, որովհետեւ, կը տեսնեմ, որ սովորականէն աւելի անհամ գրել սկսաւ:

Երեք տարի բանտարկութիւն…

Եւ ես տեղ մը կէս ժամէն աւելի նստիմ նէ` կը ճաթիմ:

Աղէկ որ ես ծաղրանկարը վերցուցեր եմ եղեր…

—Յօդուածներուդ մէջ բան մը չեն կրնար գտնալ:

—Յօդուածներն ալ կը վերցունեմ, այնպէս կը հրատարակեմ. ինչ ընեմ, երեք տարի ով պիտի երթայ հոն նստի:

***
Գաղղիացի տիկնոջ ըրած կտակին ինչ կ՚ըսէք:

85000 (ութսունեւհինգ հազար) ֆրանք թողուցեր է, որ անկար եւ խեղճ շուներուն համար հիւանդանոց մը շինուի:

Երանի այն կենդանեաց, որ Գաղղիոյ հպատակ են…

Անշուշտ ԱՅՍ հիւանդանոցը պիտի ունենայ իւր անկողինները, կերակուրը, բժիշկները, դեղերը եւն. հարկաւ հիւանդութենէ ելնող շուներուն օդափոխութեան համար գեղ մ՚ալ պիտի յատկացուի:

Բժիշկներուն աչքը լոյս… ճիւղ մ՚ալ աւելցաւ իրենց… ով գիտէ, ինչ փափաքով պիտի երթան իրենց հիւանդ շուներուն քով. անոնց բազկերակները պիտի քննեն, կուրծքերնուն, կռնակնուն մատով զարնելէն վերջը` ականջնին պիտի դնեն. «ԱՅՍ ջուրէն դգալ մը առտու, դգալ մը կէս օրին, դգալ մ՚ալ իրիկունը պիտի խմէք, ծանր բաներ մի ուտէք, քանի մը օր բրինձի ապուրով անցուցէք: Նայեցէք, որ չմսիք եւն. պիտի ըսեն»:

Շուներն ալ պոչերնին խաղցունելով պիտի հարցունեն.

—Մէյ մ՚ալ երբ պիտի գաք զիս տեսնելու:

—Վաղը:

—Վաղը դուրս ելնել կ՚ուզէի:

—Քանի մը օր մի ելնէք:

—Գործեր ունիմ, չեմ կրնար տունը նստիլ:

Թող տեսնեն մեր հոստեղի աներես շուները, որ փողոցը մէկու մը ձեռքը հաց, պանիր եւ կամ ձուկ, միս տեսնելնուն պէս` վրան կը ցատկեն եւ կը յափշտակեն. մսավաճառներու խանութէն չեն զատուիր. թող տեսնեն եւ սորվին` թէ պարկեշտ շուները ինչպէս կը հոգացուին:

Որչափ երախտապարտ կ՚ընէր զմեզ յիշեալ տիկինը, եթէ շինելիք հիւանդանոցին քով բանտ մ՚ալ շինել տար մեր շուներուն համար, որոնց ձեռքէն խալսելու համար տուներնիս միս տանելու, փողոցը հաց ուտելու մեծ դժուարութիւններ կը քաշենք:

***
—Խիկար, ինչու վերցուցիր կսմիթներն:

—Անոր համար, որ չէզոքութիւն պահել ստիպուեցայ:

—Ինչու չէզոքութիւն պիտի պահես:

—Որովհետեւ շահերս այդպէս կը պահանջեն: Բայց երբ տեսնեմ, որ չէզոքութիւնն շահերուս դպչիլ կը սկսի, այն ատեն չէզոքութիւնս պիտի կորսնցնեմ:

—Փառք Աստուծոյ, գրելու բան կը պակսի. դիւանագէտներու վրայօք գրելու տեղ` աղջիկներու վրայ կը գրեմ, բրոթոքոլներու, մանիֆեսթներու վրայօք խօսելու տեղ` մոտաներու վրայ կը գրեմ, դիւանագէտները կսմթելու տեղ՝ աղջիկները կը կսմթեմ:

—Թող կու տան:

—Ինչու թող չպիտի տան, աս ալ քաղաքականութեան վերաբերեալ բան մը չէ ա, աս խնդրոյն վրայ մի գրեր, ան խնդրոյն վրայ զգուշութեամբ գրէ, միւս խնդրոյն հետ զգուշութեամբ վարուէ, ասոր վերջը:

—Եթէ կ՚ուզես` խոհեմութեամբ մի վարուիր, Տպագրական տեսչութեան նոր ազդարարութիւնը կարդացիր ա: Օր մը կը նայիս, որ առտուանց գրասենեակդ երթալուդ պէս` գրասեղանիդ վրայ թուղթ մը կը գտնես. կ՚առնես եւ կը կարդաս.

«Նկատելով, որ Թատրոնը այսինչ թուոյն մէջ այսինչ յօդուածը հրատարակած է, թուականէս մինչեւ երեք ամիս դադարեալ պիտի մնայ»:

ԱՅՍ թուղթին վրայ կը սկսիս երեք ամիս պտտիլ Պոլսոյ փողոցները:

—Գոնէ փողոցները մաքուր եւ կանոնաւոր ըլլային… մարդս այնչափ յոգնութիւն չէր կրեր: Բայց ինչու պտտիմ. երեք ամսուան համար գործ մը կը գտնամ:

—Ինչ գործ:

—Նիկողոս մարգարէին պէս գուշակութիւններ կ՚ընեմ. պատերազմի դաշտէն լուր կը գուշակեմ, Պասիրեթի կը տանիմ կը ծախեմ:

—Ստակ կու տայ մի:

—Ինչու չպիտի տայ… շատ նեղը մնամ նէ` Բոթի կ՚երթամ թորբիլ կը հանեմ, հատը մէկ ոսկիի կը ծախեմ:

—Հանողը հանեց զանոնք, ալ չմնաց, որ հանես:

—Եղբայր, դուն ալ բոլոր դռները կը գոցես կոր. քու հաշուովդ մարդս անօթութենէ մեռնելու է:

—Ինչ կարծեցիր հապա, աս ժամանակի մէջ գործ գտնելը դիւրին բան է:

—Վիպասանութիւն մը կը գրեմ ու կը հրատարակեմ:

—Անօթի մնալու համար աղէկ գործ է:

—Վաճառականի մը քով գանձապետ կ՚ըլլամ, օրին մէկն ալ սնտուկը կ՚առնեմ, կը փախչիմ:

—Ձեռքէդ չգար:

—Ասոր վերջը:

—Ասոր վերջը խելքդ ժողվելով անանկ յօդուածներ կը գրես, որ մէկուն չեն դպչիր:

—Կ՚աղաչեմ, խնդրոյ մը վրայ երգիծական յօդուած մը գրած ունիս, որ մէկու մը չդպչի, գրած ունիս եթէ անանկ բան մը` ցցուր ինձի, որ իբրեւ օրինակ առջեւս դնեմ ու անոր հետեւիմ:

—Գրած չունիմ, դուն գրել աշխատելու ես, որ չգոցուիս:

—Օրինակի համար, մի ըսեր, թէ օրիորդ Մարգարիտը ամէն օր առտւընէ մինչեւ իրիկուն կը պտտի եւ տունը չնստիր բնաւ, այլ ըսէ` թէ շատ պտտիլ պատիւ չբերեր աղջիկներուն, մի ըսեր` թէ Պասիրեթը, Լեւընթը, Վաքըթը, Լա Թիւրքին, Լրագիրը սուտ լուրեր կու տան կոր, այլ ըսէ` թէ լրագիրներուն չվայլեր սուտ լուրեր տալը. մի ըսեր` թէ այսինչ էֆենտին քանի մը տարիէ ի վեր ազգային գործերու շնորհիւ կ՚ապրի. այլ ըսէ` թէ ով որ իր խանութը, գործը կը ձգէ եւ ազգային գործերէն դուրս չելներ, չի կրնար պատիւ եւ համարում գտնել. այսպէս ըսելով մարդ վիրաւորած չես ըլլար:

—Շատ աղէկ, այնպէս կ՚ընեմ…

—Սկսէ, նայիմ:

—Լաւ. պաշտօնի գլուխ գտնուողներուն չվայլեր օրը երկու անգամ հրաժարական տալ:

—Տեսար, մէկու մը չդպաւ:

—Պօղոս առաքեալը ասկից տասնեւինը դար առաջ Տիմոթէոսին եւ հռովմէացւոց շրջաբերական մը գրեց եւ ԱՅՍ շրջաբերականը պատրիարք մը ստորագրեց:

—Տեսար, ինչ անուշիկ կ՚ըլլայ կոր:

—Քաղաքական ժողովի անդամ ըլլալով` դատ վարող մէկու մը պոնո ղրկելը աղէկ բան չէ:

—Աս ալ աղէկ:

—Պարապ բան է մէկուն ըսելը` թէ ես քուկին ստակիդ պէտք չունիմ, քանի որ անիկա քեզի ստակ տալու խօսք մը ըրած չէ եւ մանաւանդ թէ անուղղակի կերպով քեզի ստակ չտալիքն ալ յայտներ է:

—Տեսար, ԱՅՍ եղանակով ոչ ոք կը վիրաւորուի:

—Լուր մը չեղած ատենը յաւելուած հանելը պարզապէս աւազակութիւն ընել ըսել է:

—Այո, այնպէս է:

—Միշտ երկու կողմը կոտրտուելով քալող եւ ինքզինքը թուալեթի տուող կրօնաւորներէն զգուշանալու է:

—Ճիշտ է:

—Ըսել է, որ ԱՅՍ եղանակով հարիւր տարի ալ գրելու ըլլամ` բնաւ չեմ գոցուիր:

—Այո:

—Տեսնենք:

—Տեսնելու հարկ չկայ, աշխատէ, որ ԱՅՍ ընթացքէն չշեղիս:

—Բայց թէ որ ԱՅՍ ընթացքին մէջ խղդուելու ըլլամ` այն ատեն ինչ պիտի ըսես:

—Այն ատեն պիտի ըսեմ, թէ ով որ լրագրին չգոցուելուն կը փափաքի, պէտք է որ իր ձեռքովը դադրեցունէ զայն: Մնաք բարով:

—Երթաք բարով:

***
28 յունուար 1878

Ժամանակաւ իմաստասէրին մէկը ըսած է. «Քիչ խօսէ ու շատ մտիկ ըրէ»:

Թէպէտ եւ որոշ չգիտցուիր, թէ իմաստասէրն որ պարագայի մէջ ըսած է այդ խօսքը, բայց կը կարծուի, թէ տասը կանգուն երկայնութեամբ յօդուածներ գրող խմբագիրներէն մէկուն ըսած ըլլայ. հաւանական է նաեւ, որ պարտատէրն իրմէ ստակ ուզելու գացած ըլլայ եւ անոր ըսած ըլլայ. կրնայ ըլլալ, որ… բայց ինչ փոյթ մեզ, որու ուզէ, թող անոր ըսած ըլլայ, բաւական է, որ այդ խօսքը շատ իրաւացի խօսք մըն է, որովհետեւ շատ խօսողները բան մ՚ալ չեն խօսիր, ամէնէն շատ խօսողներն ամէնէն քիչ խօսողներն են, ասիկա այնչափ յայտնի ճշմարտութիւն մ՚է, որ դեսպան մ՚անգամ չկրնար ուրանալ:

Ուրիշ իմաստասէր մը մեր իմաստասէրին ԱՅՍ խօսքին շատ հաւնելով` քայլ մ՚ալ ինք առաւ եւ ըսաւ.

«Բնաւ մի խօսիր ու շարունակ մտիկ ըրէ»:

Եւ թատրոնին վարագոյրը գոցուեցաւ:

Վեցամսեայ լռութեամբ ազգին եւ կառավարութեան մեծ ծառայութիւններ մատուցանելէ ետեւ` եթէ այսօր ընթերցողացս կը ներկայանամ` չկարծուի թէ խնդալու դիտաւորութեամբ է, որովհետեւ խնդալն արգիլուած է` իբրեւ վնասակար հասարակաց բարոյականութեան. այլ կսմթելու ու միմիայն տեսածներս պատմելու նպատակաւ Մասիսի ստորոտը կ՚իջնամ այսօր, աղաչելով մեր ընթերցողները, որ խնդալէ զգուշանան եւ զաւեշտ բառը բնաւ չարտասանեն:

ԱՅՍ յայտարարութիւնն ընելէ ետեւ պզտիկ դէպք մը պատմելով կը կնքենք մեր յառաջաբանն, որ կնքուած զինադադարին պէս անհասկնալի բան մ՚եղաւ:

Երկու բարեկամ ճաշարանի մը մէջ կը ճաշէին անցեալ շաբթու:

—Մանչուկ, հոշապ մը բեր, ըսաւ մին:

—Հոշապը հայերէն չունի, հարցուց միւսը:

—Զաւեշտաջուր, պատասխանեց ընկերը:

—Անանկ է նէ` մի խմեր, հասարակաց բարոյականութեան վնասակար է եղեր, ըսաւ բարեկամը:

Ահա այսպէս վնասակար ճանչցուած են այն ամէն բաները, որ քիչ մը զաւեշտով խառնուած են:
***
Ընթերցող, դիպուածը անանկ բերաւ, որ ես ալ, շատ մը վառվռուն հայ երիտասարդաց պէս, քրիստոնեաներէն զինուոր առնուելու խօսքին վրայ հիւանդանամ եւ երկու ամիսի չափ տունէս դուրս չելլամ. բայց երբ անցեալ շաբթու իմացայ, որ Բ. Դռնէն պատրիարքարան գրուեր է այդ զինուորագրութեան առայժմ ետ մնացած ըլլալը, դիպուածը անանկ բերաւ, որ վրաս քաջութիւն մը գայ եւ քիչ մը դուրս ելլեմ:

Աստուած իմ, մայրաքաղաքս որչափ փոփոխութիւն կրած է:

Ոչ թէ բան մը ծախելու, այլ բարեկամներէս մին տեսնելու համար, առջի օր ոսկերիչներուն շուկայէն անցնիլ հարկ եղաւ:

Բարեկամս փնտռելու միջոցին` երկայնահասակ մարդուն մէկը երկայնահասակ խաչ մ՚ի ձեռին առջեւս ելաւ. իսկոյն գլուխս բացի եւ ինչպէս որ օրէն է, երեսս խաչակնքեցի: Հազիւ թէ երկու քայլ առի, երկու կարճահասակ մարդ ձեռւընին մէյ մէկ բուրվառ բռնած դիմաւորեցին զիս. խաչ մ՚ալ հանելով երկրպագութիւն ըրի եւ ճամբաս շարունակելու չմնաց, քշոցներով երկու երեք հոգի դէմս ելան: Մէկ կողմ քաշուելով Հայր մեր մը կարդացի, վրան ալ աղուոր մը «Տէր, եթէ զշրթունս իմ բանաս» մը աւելցուցի եւ սկսայ ինքնիրմէս մտածել, թէ ոսկերչաց շուկային մէջ երբ եւ որու արդեամբ շինուեր են շարժական մատուռները: Ժամ մը ետքը հարցունելով տեղեկացայ, որ ԱՅՍ մատուռները սլաւութեան հակառակ ըլլալով թշնամւոյն մօտենալը տեսնելնուն պէս` Պոլիս գաղթեր են:

Ճամբաս շարունակեցի դէպի Սիրքեճի: Աստուած իմ, ԱՅՍ որչափ աւանակ, որչափ կով, որչափ ձի… մարդս ինքզինքն ախոռի մէջ կը կարծէ… գաղթականէն աւելի անասուն… եւ որչափ աժան… քսաննոց թուղթի պզտիկ էշ մը, մինչդեռ ֆինո մը կամ Վանայ կատու մը գնել ուզես` վեց հարիւրնոց թուղթէն պակաս չես կրնար առնել:

Շիտակը խօսելով, աժանութեանը չկրցի դիմանալ, կատուի տեղ պզտիկ էշ մը առի եւ տուն տանելով, սենեակս դրի: Հետեւեալ օրը մեծ զարմանօք տեսայ, որ մուկ մը եւ կատու մը բռներ է. ուստի եւ տուներու մէջ պահուելու արժանի խոնարհ անասուն մ՚է: Միայն մէկ յանցանք մ՚ունի, բազմոցներու եւ բարձերու մէջ խոտ չձգեր, կ՚ուտէ կոր… այնչափ անօթի է խեղճը: Իր ընթացքէն չկրցի գուշակել, թէ` սլաւութեան հակառակ է, թէ համամիտ: Ուստի որոշեցի որ Նիկողոս մարգարէին դիմեմ օր մը եւ սանկ պզտիկ գուշակութիւն մ՚ընել տամ:

Ընթերցող, առիթէն օգուտ քաղէ. ասանկ աժանութիւն քսան տարին անգամ մը կը պատահի: Ես օգուտ քաղեցի եւ պարծանօք կրնամ ըսել, թէ Արեւելեան խնդիրէն ուրիշները ինքնօրինութիւն, անկախութիւն եւ… թիւն վերջաւորութեամբ ուրիշ բաներ վաստկեցան, ես ալ գոնէ իշու մը տէր եղայ, եւ կարծեմ թէ պատմութիւնն ալ քիչ մը կարեւորութիւն կու տայ ԱՅՍ բանին:

Խաղաղութեան հրեշտակը վերջապէս եկաւ Չորլուէն… շոգեկառքով:

Ամէն մարդ կ՚ուրախանայ, բայց ես չեմ ուրախանար, որովհետեւ հրեշտակներու վրայ համակրութիւն չունիմ. որովհետեւ անոնք անոր ասոր հոգին առնելու համար կու գան, կ՚երթան:

—ԱՅՍ անգամուան հրեշտակը հոգի չպիտի առնէ, դրամ պիտի առնէ եղեր:

—Գոնէ սա հրեշտակը համոզէինք ու թղթադրամ քշէինք:

***
Թայմզ կ՚ըսէ.

«Ռուսիա իր յապաղումներովը մեծ սխալ կը գործէ»:

Ես կ՚ըսեմ.

«Անգղիոյ` յապաղմամբ գործած սխալին հետ մրցելու համար է»:

Թագուհին սռնակապի պատուանշանը տալ ուզեր է Լորտ Պիքոնսֆիլտի, բայց նա չէ ընդուներ:

Եթէ ես ըլլայի Լորտ Պիքոնսֆիլտի տեղ` կ՚առնէի սռնակապն ու բաչաներս կը կապէի:

***
Ձեզի բան մը ըսեմ. հրապարակի վրայ պիլեթներէն աւելի սուտ կը պտտի կոր, բայց բարեբախտաբար ԱՅՍ սուտերէն մէկ քանին Թերսհանէի պիլեթներուն պէս մարդ չընդունիր կոր:

Կը յիշէք, անցեալները երկերկու քսաննոց թուղթ տուինք Չէքմեճէի մօտերը շինուած ամրութեանց համար. արդ, հիմա կ՚ըսեն թէ` Ռուսիա առաջարկած է եղեր, որ այդ ամրութիւնները աւրուին, եւ մենք ալ նորէն երկերկու քսաննոց թուղթ պիտի տանք եղեր անոնց աւրուելու ծախուցը համար:

Ես ԱՅՍ զրոյցին չհաւատացի, մանաւանդ անոր համար չհաւատացի, որ Ռուսիա ԱՅՍ առաջարկութիւնը չըրած` անձրեւները զանոնք աւրեցին:

Ըսելիքս սա է, որ ամէն խօսքի հաւատք ընծայելու չէ:31 յունուար 1878

Աչւընիս լոյս… ինչպէս որ սովորութիւն եղած է, կռուին հաշտութիւն պիտի յաջորդէ, ինչպէս որ հաշտութեան ալ նորէն կռիւ պիտի յաջորդէ:

Երկու հոգի մեր կողմէն, երկու հոգի ալ մեր բարեկամ Ռուսիոյ կողմէն քիչ օրէն Ադրիանուպոլսոյ մէջ հաշտութեան նախնական սկզբունքը պիտի պատրաստեն եղեր:

Նախնական սկզբունք… դեռ ինչեր պիտի լսենք, Աստուած իմ… բնագիտութեան, քիմիաբանութեան նախնական սկզբունքը լսած էինք, բայց հաշտութիւնը լսած չէինք:

Դասագիրք պիտի շինեն ԱՅՍ մարդիկը, ինչ պիտի ընեն. արդեօք գեր. Խորէն եպիսկոպոսի հրատարակած քրիստոնէականներուն պէս նախ Նախնական հաշտութիւն ու վերջն ալ Կրթական հաշտութիւն մը պիտի հրատարակեն:

Իմ խելքս չհասնիր, միայն սա կը տեսնամ, թէ համառօտ հաշտութիւն մը պիտի հրատարակենք առայժմ, եւ եթէ ժողովրդեան կողմէն լաւ ընդունելութիւն գտնէ, այն ատեն ընդարձակ հաշտութիւն մը պիտի հրատարակուի:

Սպասենք:

***
Վայրկեանէ վայրկեան հիւրերու կը սպասենք, թէ ցամաքէն ու թէ ծովէն… պալոնով գալիք հիւր չունինք:

Մէկ երկու օրէ ի վեր զրոյց կը պտտի, թէ` Անգղիոյ նաւատորմիղը նեղուցէն մտեր է, թէ նորէն ելեր է, թէ ետքը դարձեալ մտեր է, թէ վերջը նորէն ելեր է: Եթէ ԱՅՍ զրոյցներուն ամէնն ալ իրաւ են, ըսել կ՚ըլլայ, թէ Անգղիոյ նաւատորմիղին հրամանատարը հրահանգ ընդունած է իր կառավարութենէն, որ պարապ չնստի ու նեղուցէն մէյ մը մտնէ, մէյ մը ելնէ:

Տար Աստուած, որ սա նաւատորմիղին սպասելու տեղ մը որոշուէր ու մենք ալ գլխու ցաւէն խալսէինք:

Ընթերցող, տարիէ մը ի վեր է ԱՅՍ նաւատորմիղին խնդիրը գլուխնիս ուռեցուց:

Նաւատորմիղը նախ եւ առաջ Պեշիքա եկաւ: Իր գալուն հետեւեալ օրը խորհրդարանին մէջ հարցում մ՚եղաւ. — նաւատորմիղը ինչու Պեշիքա գնաց:

Լորտ Տերպի կարծելով, թէ նաւատորմիղին Պեշիքա սպասելը աղէկ տպաւորութիւն չըրաւ ժողովրդեան, հրաման ըրաւ, որ Մալթա երթայ, եւ գնաց:

Հետեւեալ օրը առ քեզի հարցապնդում մ՚ալ.

—Նաւատորմիղը ինչու Մալթա գնաց:

Լորտ Տերպին ԱՅՍ հարցապնդումին վրայ նորէն Պեշիքա ղրկել տուաւ նաւատորմիղը:

Նորէն հարցում մը.

—Ինչու նաւատորմիղը Պեշիքա գնաց:

Ալ մարդուս համբերութիւնը կը հատնի, մարդիկ, ըսես իրենց, սա նաւատորմիղը ձերն է, նաւատորմիղ ըսածդ ալ մարգագետնի մէջ չպահուիր, այլ ծովու վրայ. տեղ մը որոշեցէք ու հոն մնայ: ԱՅՍ չըրին, այլ միայն հարցապնդումով մարդը շուարեցուցին մինչեւ հիմա:

Շատ հաւանական է, որ ԱՅՍ անգամ ալ հարցապնդումներ եղած ըլլան, թէ ինչու նեղուցէն մտեր է, թէ ինչու նեղուցէն ելեր է. Լորտ Տերպիի ալ ճարը հատնելով, իրեն ուղղուած հարցապնդումին համեմատ՝ նաւատորմիղին մէյ մը նեղուցէն ելնելու, մէյ մը մտնելու հրաման ղրկած ըլլայ, եւ ԱՅՍ է պատճառը, որ նաւատորմիղը մէյ մը ներս կը մտնէ, մէյ մը դուրս կ՚ելնէ կոր:

Տեսնենք, սա կատակերգութեան վերջը ուր պիտի երթայ:

***
Չմոռնանք ըսելու, որ Անգղիոյ նաւատորմիղին պէս մենք ալ չերքեզներն ունինք, որոնց համար չենք կրնար կոր բնակելու տեղ մը գտնել:

Եւրոպայի կողմէն դուրս ելնեն անոնք, կ՚ըսեն: Կառավարութիւնը Եւրոպայի կողմէն բերել կու տայ եւ Ասիոյ կողմը կը ղրկէ:

Ասիոյ կողմն ալ չենք ուզեր, կ՚ըսեն:

Ուր ղրկենք:

—Եւրոպայի եւ Ասիայի կողմերը մի ղրկէք տէ, ուրիշ որ կողմ կ՚ուզէք նէ` ղրկեցէք: Փառք Աստուծոյ, տեղ չկայ չէ եա:

Զարմանալին հոն է, որ օսմ. երեսփոխանական ժողովն ալ չկրցաւ իւր վերջին նիստերէն մէկուն մէջ որոշում մը տալ ԱՅՍ մասին:

Լսածնուս նայելով` մեր ազգէն ալ քանի մը կրօնաւոր ամեն. ս. պատրիարքին երթալով, աղաչեր են աղաչել Բ. Դուռը, որ հայաբնակ գիւղերն ալ չղրկուին:

Ըստ մեզ` ԱՅՍ առաջարկութիւնը պարապ բան է:

Կառավարութիւնն իսկ եթէ ղրկել ուզէ` չերքեզները չեն երթար, ինչու որ հայաբնակ գիւղերուն մէջ գողնալու բան չմնաց: Իսկ եթէ կայ` այն ատեն ալ քիւրտերը չեն թողուր, որ չերքեզները մօտենան, որովհետեւ իրենց շահուն կը դպչի…

***
Դիւանագէտներ, թագաւորներ, կայսրեր, ամէնքը միաբերան «Քրիստոնէից վիճակին բարւոքում» կ՚ըսեն, ի վերայ այսր ամենայնի ես իմ վիճակիս մէջ բարւոքում մը չեմ կրնար կոր տեսնել։ Արդեօք ինձի այնպէս կու գայ կոր, որովհետեւ կ՚ըսեն` թէ մարդս որչափ ալ երջանիկ ըլլայ, դարձեալ իր վիճակէն դժգոհ կ՚ըլլայ. արդեօք նախանձելի վիճակ մ՚ունիմ, կ՚ըսեմ կոր երբեմն ինքնիրմէս, սա մտածութեամբ` թէ դիւանագէտները իմաստուն մարդիկ են, եւ հարկաւ, իմ վիճակս ինձմէ աղէկ գիտեն:

Բայց ոչ, սկեպտիկութիւնը մէկդի, իմ վիճակս պուլղարի մը վիճակէն աղէկ չէ:

—Եթէ այդպէս է, քրիստոնեայ չես: Քանի որ քրիստոնէից վիճակի բարւոքում կ՚ըսեն եւ քու վիճակդ չեն բարւոքեր, ըսել կ՚ըլլայ թէ` կամ վիճակդ բարւոքելու պէտք չունի, կամ քրիստոնեայ չես:

Իմ վախս ալ ան է. վիճակիս բարւոքումը իրենց ըլլայ, քրիստոնէութիւն մը ունէի` գոնէ ան մէջ չխաղայ. թերեւս ապագային պէտք կ՚ըլլայ… Ռուսիոյ:

***
—Տոքթոր Ա…ը կը տեսնէք կոր:

—Բնաւ տեսած չունիմ, կ՚երեւայ որ պահւըտած է:

—Ինչու:

—Վախէն:

—Չերքեզ է, որ վախէն պահւըտի:

—Չերքեզ չէ, բայց չերքեզներէն աւելի մարդ մեռուց ԱՅՍ ձմեռ:Մեծ. Համբարձում էֆ. Ալաճաճեան.

Տիրասէր բառը, որ հայոց համար յաճախ կը գործածես, սահմանադրութեան եւ ազատութեան դարուս մէջ խիստ անախորժ կը հնչէ կոր ականջիս, որովհետեւ գերիներու, ստրուկներու եւ շուներու համար կը գործածուի ընդհանրապէս այդ քու սիրած բառդ:

Ներեցէք համարձակութեանս, բայց կը խնդրեմ, որ եթէ կարելի է, պզտիկ զոհողութիւն մը ընելով` այդ բառը չգործածէք այսուհետեւ հայոց ազգին համար:

Որով մնամ առաջուան պէս

Յ. Յ. Պարոնեան

***
—Ւնչ է, ինչ կայ, ինչ կ՚ըլլանք կոր, ինչ է եղեր:

—Բան մը չէ, պուլղար աղջիկ մը:

—Ուսկից առիք:

—Աճի Չեշմէի մահալլեպիճիին խանութէն:

—Մահալլեպիճին աղջիկ ալ կը ծախէ կոր:

—Ոչ, չերքեզ մը յափշտակեր է եղեր ու…

—Անկարելի է:

—Տանիմ ըսելնի…

—Սուտ է:

—Ըսելնիքէն քա…

—Սխալ է:

—Քանի մը պուլղարներ տես…

—Զրպարտութիւն է:

—Տեսեր ու առեր են:

—Չեմ հաւտար:

—Ինչու:

—Մեղայ ըսէ, իսլամ մը անանկ բան կ՚ընէ, տղայ ես:

—Ինչու:

—Քասթանպոլուի երեսփոխան Մուսթաֆա էֆենտին անցեալ նիստին մէջ ըսեր է, թէ չերքեզները իսլամ ըլլալով, ոճրագործութիւններ չեն կրնար ըրած ըլլալ, հետեւաբար իրենց վրայօք պտտած զրոյցները զրպարտութիւն են:

—Եթէ այդպէս է, չեմ պնդեր, թերեւս աղջիկը գողցած է զչերքեզն:

***
Միտքս բան մը կայ, չմոռցած հարցունեմ:

—Ով դուք, որ դրամանիշ կ՚առնէք, վերջը ինչ կ՚ընէք այդ դրամանիշները. ես առածներս կը պահեմ կոր, որովհետեւ մարդ չառներ կոր:

Երէկ Թերսհանէի դրամանիշը չէր անցներ. — Ինչու. — Որովհետեւ կեղծն է հրատարակուեր եղեր: Այսօր ալ Թաթաւլայինը չեն ընդուներ. — Պատճառ. — Որովհետեւ կեղծն է տպուեր: Վաղն ալ Շիրքեթի եւ կամ ուրիշ տեղի մը դրամանիշը չպիտի քալէ. — Ինչու. — Որովհետեւ կեղծը պիտի ելնէ:

Ճաթելու կէտը այն է, որ կեղծը ելած ըլլալուն համար իսկն ալ չեն ընդունիր, չընդունելէն զատ կեղծն իսկէն կամ իսկը կեղծէն զանազանելու համար դիւրութիւն մ՚ալ չեն ցցուներ, որ ես ալ քովս գտնուածներուն կեղծ ըլլալը կամ չըլլալը հասկնամ: Սատանան առնէ մեղքերնին, բայց ինձ այնպէս կը թուի, թէ` դիտմամբ չեն ցցուներ կեղծին ու իսկին մէջի տարբերութիւնը, որ իրենց հանածներն ալ չընդունին:

Եթէ ԱՅՍ ընթացքը յաջողի, վաղը ես ալ յանուն Մասիսի տպարանի 50. 000 ղուրուշի դրամանիշ պիտի հանեմ շրջաբերութեան. եւ ամէնքը քշելէն ետքը` «էֆենտիմ, ատոնց կեղծն են շիներ» ըսելով, մէկն ալ չպիտի ընդունիմ:

Եւ մինչեւ հիմա չընելս կարծեմ քիչ մը անխոհեմութիւն է:

***
Հիմա հարցուր ինձի թէ` մինչեւ հիմա ինչ ըրեր եւ ինչ կ՚ընես:

Առաքեալին ըսածը կ՚ընեմ կոր. «Լալ ընդ լացողս, խնդալ ընդ խնդացողս»:

Ըսենք թէ` Մուստաֆա էֆենտին կը տեսնեմ, որ տխուր նստեր ու կը մտմտայ, ես ալ դիմացը կը նստիմ տրտում տխուր ու կը սկսիմ մտմտալ: Անդին կ՚երթամ, կը տեսնեմ, որ Եանչո աղան Բեթքոյին հետ ձեռք ձեռքի տուած կը պարեն կամացուկ մը Բեթքոյին քովը կ՚երթամ ու «ձեռքդ ինձի տուր» կ՚ըսեմ, ձեռքէն կը բռնեմ ու կը սկսեմ պարել:

Իսկ եթէ մէկը տեսնէ զիս` եւ հարցունէ, թէ ինչու կ՚ուրախանաս, կը պատասխանեմ. — ուրախանալու բան մը չունիմ, խնդացողներու հետ խնդացած ըլլալու համար է, որ կ՚ուրախանամ:

Տեսնենք, առաքեալը ինչ վարձատրութիւն պիտի ընէ ինձ` իւր խօսքը կէտ առ կէտ գործադրած ըլլալուս համար:

***
Լրագրաց մէջ նաւատորմիղի վերաբերեալ ծանուցում մը կարդացիր, ընթերցող. Պեշիքայի ու Կ. Պոլսոյ մէջտեղ նաւատորմիղ մը կորսուած է, գտնողին մեծ պարգեւ պիտի տան եղեր:

Մինչեւ այսօր այդ նաւատորմիղին ուր ըլլալը չգիտնալնուն վրայ կը զարմանամ կոր. ես ծանուցումը կարդալուս պէս ուր ըլլալը իսկոյն գտայ:

Ըսեմ ձեզի, թէ ուր է այդ կորսուած նաւատորմիղը, պարգեւը առնել կու տաք ինձի:

—Այո, ըսէ, եւ շուտ ըսէ:

—Չերքեզներուն քովն է:5 Փետրուար 1878

Անգղիական նաւատորմիղը վերջապէս գտնուեցաւ:

Կղզիներուն առջեւը եկեր նստեր է… առաջ գալու կ՚ամչնայ կոր:

Ինչու եկաւ ԱՅՍ նաւատորմիղը:

Հանգիստ եղիք, չարութիւն ընելու համար եկած չէ, բարութիւն ընելու համար ալ եկած չէ, միմիայն Արեւելքի մէջ իւր պատիւը կոտրել չտալու համար եկած է եղեր:

Անգղիոյ կառավարութեան ըսեր են եղեր թէ` եթէ քու նաւատորմիղդ Պոլիս չկարենաս մտցնել, մեծ պզտիկութիւն կը հրաւիրես վրադ:

Էհ, ընթերցող, մէկը քեզի ասանկ խօսք մը ըսէր նէ` հարկաւ դուն ալ պզտիկ մնալ չէիր ուզեր ա:

Կ՚ըսուի թէ Գաղղիոյ եւ Իտալիոյ կառավարութեանց ալ նաւատորմիղները քիչ օրէն պիտի գան, որպէսզի անոնք ալ պզտիկ չմնան…

Ինչ հարկ կայ աս ու ան պզտիկ ձգելու… թոյլ տալու է որ մեծնան:

Գոնէ Ռումանիան, Սերվիան ու Սեւ Լեռն ալ` պզտիկ չմնալու համար` նաւատորմիղի տեղ տասնական կտոր կառք ղրկեն:

Ռուսիան ալ ըսած է եղեր, թէ` ինչ նպատակով որ Անգղիոյ նաւատորմիղը ներս մտաւ, նոյն նպատակով ես ալ պիտի մտնամ:

Դուն ալ հրամմէ:

Ով դուք, որ ուրիշի քով երբեմն պզտիկ մնացած էք, եւ որ կեանքերնուդ մէջ բնաւ մէկու մը քով պզտիկ իյնալ չէք ուզեր, ելէք ամէնքնիդ ալ հոս եկէք:

Ըսելիք մնաց:

***
Օսմ. երեսփոխանական ժողովոյ առժամանակեայ կերպով դադրելուն վրայ ինչ կարծիք ունիք:

Ես շատոնց ի վեր, ատոր բացուած օրէն ի վեր, կը գուշակէի, որ ԱՅՍ ժողովն օր մը կամ երեք ամսուան համար պիտի գոցուի եւ կամ բոլորովին պիտի խափանի:

Հարցուր հիմա ինձի թէ` ինչպէս կը գուշակէիր:

—Ինչպէս կը գուշակէիր:

—Որովհետեւ, կ՚ըսէի ինքնիրմէս, Թատրոնիս մէջ ոչ թէ նախարարի մը` այլ օտաճիի մը դէմ եթէ երկու խօսք ընէի` իսկոյն ամիս մը կը դադրեցնէին Թատրոնը. իսկ եթէ քիչ մը ծանր կոխէի` կը խափանէին զայն: Ասոնք ինքնիրենս ըսելէս ետքը սա եզրակացութիւնը կը հանէի, թէ՝ քանի որ ԱՅՍ երեսփոխաններէն ոմանք չերքեզներուն դէմ, նախարարներուն դէմ ծանր ու երկար ճառեր կը խօսին, անպատճառ լրագիրնին պիտի գոցուի օր մը: Մինչեւ անգամ կ՚ըսէի մտօքս, թէ ասոնց տարեկան երկու հարիւր թուղթ ալ տրուելու չէ, որպէսզի յաջորդ երեսփոխաններն ազատախօսութեան եռանդնին քիչ մը չափաւորեն` մեզնէ օրինակ առնելով:

***
Մինչդեռ կառավարութիւնք զօրք, նաւատորմիղ եւ այլն կը ղրկեն հոս իրենց շահն ու պատիւը պաշտպանելու համար, Չամուրճեան մեծիմաստ պատուելին ալ բառատորմիղ մը կը ղրկէ Փունջին գեր. Նար֊Պեյի Նախնական եւ Կրթական Քրիստոնէականները որպէս թէ պաշտպանելու համար:

Չամուրճեան պատուելին որչափ ալ կեղծէ թէ՝ գեր. Նար֊Պեյի Քրիստոնէականներուն պաշտպան հանդիսացած է, զինք ճանչցողները չեն խաբուիր. եւ գիտեն թէ` այդ Քրիստոնէականներուն վնասելու նպատակով է, որ մեծիմաստ Պատուելին զանոնք կը պաշտպանէ ըստ առածին թէ` Պատուելիէն պաշտպանուած գրքերը դպրոցներէն կը մերժուին:

Կ՚ըսեն թէ` Պատուելին շատոնց ի վեր առիթի կը սպասէ եղեր գեր. Նար֊Պեյին չարիք հասցնելու համար. սատանան ներկայացուց առիթը, Պատուելին ալ չփախցուց զայն:

Կ՚ըսուի նաեւ թէ գեր. Նար֊Պեյ միտք ունի դատ բանալ եւ իր Քրիստոնէականներուն տպագրութեան ծախքը Պատուելիէն պահանջել:
***
Երկու տող ալ բժշկական:

Աւետիս անոնց, որոնց որովայնը խիստ պինդ ըլլալով, զօրաւոր լուծողական դեղերու կարօտութիւն ունին:

ԱՅՍ օրերս անանկ զօրաւոր լուծողական դեղ մը գտնուեր է, որ ծայրայեղ որովայնապինդ մարդոց անգամ ազդեցութիւն կ՚ընէ կոր: ԱՅՍ դեղը հակառակ իր զօրութեան, շատ ալ աժան է, այնքան աժան, որ պէտք չունեցողն ալ կրնայ առնել:

Արդ, ԱՅՍ դեղը ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ կովու միս, որ ԱՅՍ օրերս օխան ի գին 100 փարայի կը ծախուի գրավաճառներու քով… մսավաճառներու քով պիտի ըսէի:

100 փարայ տալով, մարդ կրնայ տասը քսան հոգիի լուծում տալ, մինչդեռ եթէ դեղագործի երթաս՝ 8֊10 ղրուշ պիտի տաս մէկ հոգւոյ համար, եւ այն դեղն ալ շատ անգամ օգուտ չըներ: Իմ ըսած դեղս անանկ երկու երեք անգամ լուծում տուողներէն չէ, այլ շաբաթներով, ամիսներով եւ եթէ առաջքը չառնես՝ տարիներով կը քշէ…

Աղքատաց համար աղուոր առիթ… ձեռքէ փախցունելու չգար:

***
Տեսարանն է Էմին֊Էոնիւ:

Յոյնին մէկը բազմութեան մէջ իւր ձեռքը սխալմամբ քովինին բաճկոնին գրպանը տանելով` ժամացոյց մը առնելու միջոցին կը բռնուի:

Իսկոյն ոստիկան մը կը հասնի:

—Ինչու կը բռնէք կոր, ինչ ըրի ես, կը պոռայ յոյնը:

—Առանց ամչնալու կը պոռաս կոր ալ:

—Ինչու չպիտի պոռամ, թող տուէք օձիքս, ինչ ըրի ես…

—Ինչ պիտի ընես, սա մարդուն ժամացոյցը կը գողնայիր կոր, անոր համար բռնեցինք:

—Անանկ է նէ` ասոնք ինչու չէք բռներ կոր, ըսաւ գողը, շուրջը գտնուած չերքեզներն ու պաշըպոզուքները ցուցընելով:

—Լռէ:

—Թող տուէք օձիքս, ճանըմ, ես ալ կամաւոր եմ:

—Քալէ:

—Աս ինչ անիրաւութիւն է… հաւասարութիւն կ՚ըսեն եւ խտրութիւնը չեն վերցըներ:

***
Ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել:

Մենք շատ ժիր մարդիկ ըլլալու ենք, որ այսօրուան օրս երկու տէրերու կը ծառայենք, եւ անանկ տէրերու, որոնց բնաւորութիւնն իրարու այնքան ներհակ են, որքան որ ջուրը կրակին կամ որքան որ Արեւելեան Մամուլը Չամուրճեան պատուելիին: Օրինակի համար, եթէ մին հոս եկուր ըսէ` միւսը` անդին գնա կ՚ըսէ, եթէ անդիինը ել ըսէ, ասդիինը նստէ կ՚ըսէ: Ասոնց որին հրամանը կատարել, որինը չկատարել, որն ընդունիլ, որը մերժել…

Ծառայել֊ կ՚ըսեմ նէ` անոնց սպասաւորութիւն կ՚ընենք ըսել չեմ ուզեր, սխալ չհասկցուի. — ըսել կ՚ուզեմ թէ` եւ ոչ մէկուն սիրտը կոտրելու համար՝ հետերնին անուշութեամբ կը վարուինք, ինչպէս որ քաղաքավարութիւնն ալ այսպէս կը պահանջէ:

Մին ինձի կ՚ըսէ.

—Գնա սա մարդուն ըսէ, որ հոս գայ:

Հազիւ թէ կ՚երթամ ըսելու` միւսը ետեւէս կը կանչէ ու կը հրամայէ.

—Գնա, ըսէ սա մարդուն, որ հոս չգայ:

Հիմա դուն իմ տեղս եղիր ու գործ տես նայիմ:

Ինչ ընեմ, ես ալ երկուքին ալ խօսքը հաւատարմութեամբ տեղը տանելու համար կ՚երթամ այդ մարդուն կ՚ըսեմ.

—էֆենտիմ, նախ եկուր, յետոյ մի գար, ու նոր հրահանգի սպասէ:

—Ես ալ քու տեղը ըլլամ նէ` որը քեզի աւելի շահաւոր է` ան կ՚ընդունիմ, միւսը կը մերժեմ:

—Ահա դժուարութիւնն ալ հոտ է: Եթէ երկուքէն որին աւելի շահաւոր ըլլալը գիտնայի, ըսածդ մինչեւ հիմա կ՚ընէի. առայժմ երկուքէն ալ վնասէ ուրիշ բան մը տեսած չունինք:

Ի վերայ այսր ամենայնի, ինձի այնպէս կը թուի, թէ քանի մը տէր ալ աւելի ըլլայ նէ` պիտի կարենամ ծառայել:

Ձեզի ինչպէս կը թուի:

***
Պարոն Կլատսթընին պէս ես ալ ամէն օր մէյ մէկ հարցում պիտի ընեմ:

Պատասխան տուէք…

Մայրաքաղաքիս բոլոր կառավարները ազգային քաղաքապահ զինուոր գրուած են, թէ քաղաքապահ զինուորները կառավար եղած են:

Քանի մը օր առաջ յիսունի չափ կառք տեսայ իրարու ետեւէ, որոնց վարիչներն էին քաղաքապահ զինուորները:

Մէկէն ի մէկ ապշեցայ մնացի, քանզի, թէպէտ եւ ձիաւոր զօրք տեսած էի, բայց կառավար զօրք տեսած չունէի: Թերեւս, կ՚ըսէի ինքնիրենս, ԱՅՍ խումբերը նոր կազմուած ըլլան:

Ինչ ընելու համար:

Պատերազմական հմտութիւն չունենալովս հանդերձ՝ վերջապէս որոշում տուի, թէ կառքով պատերազմի չերթցուիր, անպատճառ ուրիշ բան մը ըլլալու է, եւ կառքին ետեւէն գացող մէկու մը հարցուցի.

—Ուր կ՚երթան ԱՅՍ կառքերը:

—Չգիտեմ:

—Ինչու չգիտես:

—Անդին գնա, պէ մարդ:

—Ինչու անդին երթամ:

—Ես ցաւ չունիմ տէ, երկու սահաթ կայնիմ քեզի խօսք հասկցնեմ:

—Ինչու ցաւ ունիս:

—Երկար ըրիր:

—Ինչու երկար ըրի… ըսէք կ՚աղաչեմ, ԱՅՍ կառքերը ուր կ՚երթան կոր:

—Էֆենտիմ, մուհաճիր կը կրեն կոր:

Մուհաճիր կու գայ, մեր կառքերը կ՚առնեն, մուհաճիր կ՚երթայ, մեր կառքերը կը գործածուին, վիրաւոր կու գայ, մեր կառքերը կ՚ուզեն, վիրաւոր կ՚երթայ, մեր կառքերը կը տանին. հաց կու գայ, մեր կառքերը կու գան կ՚առնեն, հաց կ՚երթայ դարձեալ մենք կը տանինք. հասկցար հիմա:

—Հասկցայ, շնորհակալ եմ. աղէկ ա, առուտուր բացուած է ձեզի… ձրի չէք աշխատիր կոր ա… ձրի ալ ըլլայ նէ` ինչ վնաս ունի եղեր… նեղ օրերու մէջ ամէնքնիս ալ հայրենեաց օգնելու ենք:

—Անանկ է եա…

—Դուն ուր կը նստիս կոր. կառքը ուր պիտի տանիս վերջը:

—Պեյօղլու:

—Կառքը անանկ ալ պարապ պիտի երթայ անանկ ալ, ես ալ նստիմ մէջը ու Բերա ելլամ նէ` վնաս մը ունի քեզի:

—Աս որչափ եաղլը միւշտերիներու հանդիպեցանք այսօր:

—Հայրենեաց օգնելու է, տղաս:

Ըսելու չմնաց, մարդը ծուռ ծուռ երեսս նայելով գնաց:

Վերջապէս անձնուիրութիւն ու զոհողութիւն չկայ սա արապաճիներուն քով:

***
13 Փետրուար 1878

Բարեւ:

—Բարի եկար, պարոն Խիկար, այսօր գործի չգացիր:

—Չգացի, երթալիք ալ չունիմ:

—Ինչու:

—Գործ չմնաց որ երթամ, վարպետս ճամբայ տուաւ:

—Ինչ պատճառի համար:

—Աղէկ ծառայած ըլլալուս համար, ինչու որ ճամբայ տուած օրն ըսաւ, թէ քու մատուցած ծառայութիւններէդ մեծապէս շնորհակալ եմ: Ուստի փափաքելով, որ քեզի մեծ վարձատրութիւն մը ընեմ, որոշեցի որ քովէս հեռանաս եւ աչքս չտեսնայ քեզի:

—Հիմա ինչով կը զբաղիս:

—Օրուան խնդիրներով:

—Խօսէ:

—Եթէ քիչ մը համարձակ խօսելու ըլլամ՝ չես վռնտեր ա:

—Մի վախնար:

—Ըստ իմ խոնարհ կարծեաց` օրուան կարեւորագոյն խնդիրներէն մէկն ալ աս է, թէ քանի որ առանց պարտքեր դիզելու ապրիլը անկարելի է մեզ, գոնէ իմաստութեամբ վարուելով պարտք չի վճարելու գիտութիւնը սորվեցնենք մեր զաւակաց:

—Ատ ալ գիտութիւն է, պարտքդ չես տար, կը լմնայ կ՚երթայ:

—Այնպէս չէ, վարժարանի հոգաբարձութիւններն ալ ձեզի պէս կարեւորութիւն չեն տուած ԱՅՍ գիտութեան եւ շատ սխալած են:

—Ինչու:
—Անոր համար որ, եթէ ֆրանսերէնի կամ անգղիերէնի տեղ ԱՅՍ գիտութիւնը սորվէին մեր երիտասարդները` իրենց պարտատէրերը տեսնալնուն պէս չէին շուարեր մնար, չէին սկսեր թոթովել, այլ համոզիչ խօսքերով գոհ կ՚ընէին իրենց պարտատէրերը:

—Բայց պարտք չվճարելու գիտութիւնը սորվեցնելու տեղ, եթէ պարտք չդիզելու արհեստը սորվեցնենք` աւելի աղէկ ըրած չենք ըլլար:

—Ոչ, պարտք չվճարելը աւելի շահաւոր է… ԱՅՍ պարտք չվճարելը նոր բան մը չէ, Քրիստոսէ իբր չորս հարիւր տարի առաջ է. քրիստոնէութենէ շատ հին է… բայց ինչ օգուտ, որ քրիստոնէութիւնն այսօր կը պաշտպանուի եւ պարտքերնին չվճարողները երեսի վրայ կը ձգուին… Ով որ ամպերուն վրայէն անցած է, տեսած է հարկաւ Սթրեբսիատը, որ կ՚աղաչէ Սոկրատայ, որ պարտքը չհատուցանելու արհեստը իրեն ուսուցանէ:

—Թող այդ Սթրեբսիատը աքսիոն հանէր:

—Ըսել է թէ` շատ հին ատեններու մէջ ալ պարտք չվճարել կայ եղեր, մինչդեռ մեր խմբագիրներէն ոմանք կը պնդեն, թէ իրենց միջոցաւը տարածուեցաւ այդ գիտութիւնը:

—Ասանկ ալ գիտութիւն լսած չունէի:

—Սոկրատի պէս մարդու մը դիմելով` անկէ խորհուրդ հարցունելը կը հաստատէ, թէ այդ գիտութիւնը կարծուածին չափ դիւրին բան մը չէ:

—Իմ խելքս չի հասնիր դրամական գործերու, Մալիյէն գնա, անկեց կատարեալ տեղեկութիւն կ՚առնես:

—Ուրիշ ինչ ունիս:

—Սա ցաւալի լուրն ունիմ, որ Էրզրումի մէջ քանի մ՚ամիսէն մարդ չպիտի մնայ:

—Ուր կ՚երթան կոր:

—Լեւենթի թղթակցին նայելու որ ըլլաս, ամիսը բնակիչներէն տասը հազար հոգի թիֆոյէն կը մեռնին եղեր: Քաղքին մէջ ութսուն հազար հաշուելով, ըսել կ՚ըլլայ թէ` ութ ամսուան մէջ Կարինը բոլորովին պիտի պարպուի:

—Լեւենթի գրածին մէջ սուտ չկայ:

—Կարելի է որ չըլլայ, բայց որչափ կայ, խնդիրը հոն է:

—Երկու զերոյ զեղչենք:

—Գէշ չըլլար, որովհետեւ Լեւենթին ըրածը քիչ մը անգթութիւն է կարծեմ. գրիչը ձեռքը առնել եւ ամիսը տասը հազար հոգի ջարդել:

—Մեզի վերաբերեալ ինչ լուր ունիս:

—Ձեզի վերաբերեալ մի… գարիին գինը բարձրանալու վրայ է:

—Գարին ինչ վերաբերութիւն ունի մեզի, թող աւստրիացիները մտմտան, որ գարեջուր կը խմեն. թող ձիերը մտմտան…

—Մենք ալ մտմտանք, որովհետեւ խահուէի տեղ գարի կը գործածէինք, հիմա ինչ պիտի ընենք:

—Աստուած ողորմած է:

—Ուրիշ ինչ ունիս:

—Քսակ մը լեցուն Թերսխանէի կեղծ պիլեթ ունիմ:

—Քաղաքական…

—Քաղաքական… քաղաքական սա ունիմ, որ սա կռիւը լմննալէն վերջը դիւանագէտներուն իւրաքանչիւրին մէյ մէկ մեհեան պիտի կառուցանեմ ամէնուն արձաններն այդ մեհեաններուն մէջ պիտի կանգնեմ, եւ գլուխս բացած, անոնց երկրպագութիւն պիտի ընեմ: Ասոնք մեր գիտցած ու ճանչցած չաստուածներէն շատ վեր են: Աստուածներուն կենդանիներ կը զոհէին. ասոնց մարդ կը զոհենք ու հարիւր հազարներով կը զոհենք: ԵսĠասոնցմէ վախցայ: Մնաք բարով:

—Ի տեսութիւն:

***
15 Փետրուար 1878

Դեսպանախորհուրդն ուր պիտի գումարի:

Լորտերու ժողովին մէջ Լորտ Տերպի ըսեր է, թէ ԱՅՍ խնդիրը քայլ մ՚առաջ գնացած չէ:

—Թուրքիոյ պէս, կ՚ըսեն հիմա մեր թշնամիները:

Բայց ինչու ԱՅՍ խնդիրը քայլ մ՚առաջ գնացած չէ մինչեւ այսօր, կամ եթէ գնացած չէ, գոնէ քայլ մը ետ ալ գնացած չէ. ուր որ էր` հոն կեցած է, խնդիրը ինչ յանցանք ունի. անդամալուծեցին խեղճը. ինչպէս կրնայ շարժիլ:

Ըստ մեզ` խնդիրը ուր որ է, դեսպանախորհուրդը հոն գումարելու է:

—Ոչ, Ռուսիան կ՚առաջարկէ եղեր գումարել այնպիսի երկրի մը մէջ, որ Արեւելեան խնդիրէն բնաւ շահ չունենայ:

—Եւ չեն կրցած մինչեւ հիմա անանկ երկիր մը գտնել:

—Ոչ:

—Հայաստանի մէջ գումարեն թող, որ առայժմ բնաւ շահ մը չունենալէն զատ բաւական վնաս ալ տեսաւ:

***
Շաբաթս աքսորանաց շաբաթ է:

Արտահանայ հրամանատար Հիւսէին Սապրի փաշան մշտնջենաւոր բերդարգելութեան դատապարտուեր է:

Որչափ աղէկ կ՚ըլլար եթէ սա մարդը Արտահանայ հրամանատար չըրած բերդարգելութեան ղրկուէր… իր երեսէն այսչափ վնաս չէինք տեսներ:

Անգամ մը խաբուեցանք, եւ վնասուեցանք, երկրորդ անգամ չվնասուելու համար հիմակւընէ խոհեմութիւն ձեռք առնելով, ապսպրելու ենք բանտապահներուն, որ աղէկ հսկողութիւն ընեն վրան, որպէսզի միգուցէ Արտահանայ պէս ԱՅՍ բերդն ալ պարպելով մեկնի…

Բերդերու մէջ պահուելու որչափ մարդիկ բերդեր պաշտպանելու ղրկեցինք…

***
Անգղիական նաւատորմիղին Կղզիներուն առջեւէն ելնելուն ու Իզմիտի ծովածոցը երթալուն պատճառը իմացաք:

—Անցեալ օր գրած էինք ա, Ռուսիոյ բանակը քիչ մը ետ քաշել տալու համար չհեռացաւ:

—Առջի օրը անանկ էր, բայց այսօր անանկ չէ: Իզմիտի ծովածոցը Կղզիներէն աւելի յարմարութիւն ունի եղեր նաւատորմիղը պահելու…

Ով Անգղիա, հպատակներդ պաշտպանելու համար ճամբայ հանեցիր նաւատորմիղդ, թէ նաւատորմիղիդ յարմար տեղ մը փնտռելու համար:

Եթէ ԱՅՍ վերջինին համար է, Անգղիոյ հպատակներն այսօրւընէ Իզմիտ երթալու են, որովհետեւ հոն աւելի յարմարութիւն ունին պաշտպանուելու: Ալ նաւատորմիղն իրենց ետեւէն չպիտի գայ, այլ իրենք նաւատորմիղին ետեւէն պիտի երթան:

***
«Նախ եւ առաջ պէտք է գիտնալ, թէ Դարդանելն որու ձեռք պիտի մնայ»:

Այսպէս կը խօսի Պիսմարք իշխանը. այսինքն որու ձեռքը Դարդանելի վրայ պիտի մնայ:

ԱՅՍ խնդիրն ալ նոր երեւան ելաւ:

Մենք` ներկայ պատերազմը քրիստոնէից վիճակին բարելաւութեանը համար կարծելով, ինչպէս որ դարձեալ այնպէս կը կարծենք, եւ Դարդանելին ալ քրիստոնեայ ըլլալը մեր մտքէն անցած չըլլալով, ասանկ հարցումի մը բնաւ չէինք սպասեր, եւ այնպէս համոզուած էինք, թէ անոր ձեռքը պիտի մնայ` որու ձեռք որ մնացած էր մինչեւ այսօր:

Մեր կարծիքը ծուռ, մեր համոզումը սխալ է եղեր: Պիսմարք իշխանին խօսքէն աս կը հասկցուի, որ Դարդանելն ալ ԱՅՍ օրերս կնքուեր ու քրիստոնեայ է եղեր…

Զրոյց կը պտտի, թէ մեր նաւատորմիղն ալ կը համոզեն եղեր, որ քրիստոնեայ ըլլայ:

Թէպէտեւ ԱՅՍ զրոյցն անհաւատալի է, բայց այնպիսի դարու մը մէջ, ուր ամէն մարդ կրօնի ազատութիւն կը վայելէ, անյուսալի բան մ՚ալ չէ:

***
—Մարդ Աստուծոյ, բերանդ բաց ու երկու խօսք ալ ինձի հետ ըրէ:

—Քեզի հետ ինչ խօսիմ, կնիկ:

—Ինչ պիտի խօսիս. Թագուկ տուտուին էրիկը ամէն օր իր կնկանը նոր լուրեր կը բերէ, կը նստի հետը կը խօսի բոլիթիքայի վրայ, դուն բան մը չես ըսեր, հազար ու մէկ խօսքեր կը պտտին կոր… Մոսկոֆը եկեր է եղեր, նորէն գացեր է եղեր, ինկիլիզին տօնանման ատաներուն առջին է եղեր…

—Էքմեքճին այսօր ալ հաց չբերաւ:

—Վերջէն Իզմիտ գացեր է եղեր…

—Էքմեքճին…

—Չէ, ճանըմ, տօնանման, հիմա ալ Պուրսայի ջուրերը պիտի երթայ եղեր:

—Միսն ալ քսաներկուքի ելեր է…

—Մոսկոֆն ալ նորէն պիտի մտնայ եղեր…

—Ինչուդ պէտք քուկին, կնիկ, դուն տանդ գործերը նայէ:

—Ինչու չպիտի խառնուիմ եղեր… Ինկիլիզը մեզի խաբեր է եղեր… կ՚ըսէք թէ` կնիկները խաբող կ՚ըլլան. տես…

—Դարձեալ անանկ է եա…

—Ճանըմ, ինչ կ՚ուզեն կոր ասոնք:

—Ճանըմ, սեպէ քի տուներնիս միսաֆիր մը եկաւ տէ, խահուէ մը հրամցուցինք, խահուէն խմելէն ետքը` գինի ալ բերէք կ՚ըսէ: Գինին կու տանք, խնձոր ալ բերէք կ՚ըսէ: Խնձոր կու տանք, կերակուր հանեցէք կ՚ըսէ: Կերակուր կը հանենք, կը նստի կ՚ուտէ, ատկէ վերջը` սոֆրային թախըմը ինձի տուէք կ՚ըսէ:

—Քա Տէր ողորմեա, աս ինչ տեսակ միսաֆիր է. ես ըլլամ նէ` չեմ տար, թող ելնէ երթայ:

—Ոչ կ՚ելնէ, ոչ ալ կ՚երթայ, քիչ մը ատեն ձեր տանը մէջ պիտի մնամ կ՚ըսէ:

—Չեմ ընդունիր, մէյ մ՚ալ տունս մի գար կ՚ըսեմ ու հետը չեմ տեսնուիր: Աս ինչ է, ամէն մարդ միսաֆիրութեան կ՚երթայ:
—Ամէն միսաֆիր մէկ չըլլար ա:

—Հիմա աս մոսկոֆը սոֆրայի թախըմ չունի եղեր:

—Ունի ամա, կ՚ուզէ կոր. ես մինչեւ որ ձեր տունը միսաֆիրութեան եկայ նէ` շատ ծախս ըրի կ՚ըսէ կոր:

—Թող չի գար, մենք տաւեթ ըրինք:

—Կնիկ, խելքդ չհասնիր ըսի եա, կարճ կը կապեն:

—Սա ֆիստանցուս վաղը չմոռնաս, նայէ որ խումաշը աղէկ ըլլայ:

—Միւս ֆիստանդ ինչ եղաւ:

—Միւս ֆիստանս պատառ պատառ եղած է, բռնուելու տեղ չունի, շատ գէշ վիճակի մէջ է… ֆիստանիս վիճակը քիչ մը բարւոքելու է որ…

—Պարապ տեղը ծախս մի ըներ հիմա, անոր ալ վիճակը կը բարւոքի… գումարուելիք քոնկրէին մէջ:

Սրամիտ տղայք միշտ կը սիրուին:

Հայր մը առջի գիշեր իր վեց տարու տղան դէմն առնելով, Քրիստոնէականէ մը սկսաւ հարցումներ ընել անոր:

Շատ մը բաներ հարցնելն ու պատասխաններն առնելէ ետքը` հայրը հարցուց.

—Ըսէ նայիմ, տղաս, Քրիստոսը սպաննողները որոնք էին:

—Քրիստոսը սպաննողները մի:

—Այո:

—Քրիստոնէականիս մէջ անանկ բան չկայ, հայրիկ:

—Թող չըլլայ, քրիստոնեայ մը այսչափ բանը չգիտնայ` կ՚ըլլայ մի:

—Քիւրդերն սպաննած ըլլալու են, հայրիկ, չերքեզներն ալ անոր հագուստները կողոպտած ըլլալու են:

—Ապրիս, տղաս, սըկէ օղի մը բեր, ըսաւ հայրը, եւ Քրիստոնէականը գոցեց:

***
17 Փետրուար 1878

Ինչ մեղքս պահեմ, ես ԱՅՍ հաշտութեան պայմաններէն ալ բան մը չեմ հասկնար կոր:

Հաշտութեան պայմանները` որք նախ Քըզանլըք պիտի որոշուէին, քիչ մը ետքը Ադրիանուպոլիս պիտի ստորագրուէին, քիչ մ՚ալ ետքը Այ֊Ստեֆանո պիտի կնքուէին, մինչեւ այսօր ոչ կնքուած են, ոչ ալ մկրտուած:

Արդեօք Քըզանլըքի, Ադրիանուպոլսոյ ու Այ֊Ստեֆանոյի օդը կ՚աւրէ կոր հաշտութեան պայմանները, արդեօք հիմա քաղաք մ՚ալ հաշտութեան պայմաններուն համար փնտռելու պիտի ստիպուինք:

Ինչ դժուար սակարկութիւն է ԱՅՍ, Աստուած իմ: Իմ գիտցածս ու տեսածս՝ սակարկութիւն մը երկու խօսքով լմննալու է:

Օրինակի համար.

Տուր ձեռքդ ինձի:

—Առ:

—Գարատաղի անկախութիւն:

—Շատ աղէկ:

—Սերվիոյ ալ անկախութիւն:

—Ատոր ալ բան մը չեմ ըսեր:

—Ռումանիոյ ալ անկախութիւն:

—Ձեր ըսածը ըլլայ:

—Պուլղարներու ինքնօրինութիւն:

—Դէմ կեցած ունինք:

—Չերքեզներու եւ քիւրդերու ալ հայութիւն:

—Ատոր ալ բան չենք ըսեր:

—Մնաք բարով:

—Երթաք բարով:

Լմնցաւ, գնաց:

Քըզանլըքէն մինչեւ Այ֊Ստեֆանո հաշտութեան պայմաններ…

Իմ կարծեօքս, հաշտութեան պայմաններուն վրայ հաշտութենէն ետքը պիտի բանակցին, եւ ԱՅՍ բանակցութիւնը մեր կարծածէն աւելի երկար պիտի տեւէ, եւ այն ատեն միայն պիտի վերջանայ՝ երբ մէկ հացը հարիւրնոց թուղթի մը առնուլ սկսինք:

***
Քանի մ՚օրէ ի վեր պտտած զրոյցները:

—Կնիկ, ստրազթոյթէ:

—Ինչ ըսիր:

—Ստրազթոյթէ, ստրազթոյթէ:

—Ատ ինչ է, ատ ալ նոր հանեցիր:

—Բարի եկար ըսել է… քաք բաժիւայեթի… քաք բաժիւայեթի…

—Աս ինչ ըսել է…

—Քեյֆդ աղէկ է. քաք բաժիւայեթի, քեյֆդ աղէկ է, քաք բաժիւայեթի…

—Բաչա պիտի առնէիր երէկ:

—Տենկի եեսթի, տենկի եեսթի, տենկի եեսթի…

—Ինչու չառիր բաչան:

—Քագտա բահոթ, քագտա բահոթ…

—Ճանըմ խենթեցար, ինչ եղար:

—Ստրազթոյթէ, ստրազթոյթէ:

—ԱՅՍ գիշեր ուտելիք չունինք:

—Թող չունենանք, բաւական է որ… տենկի եեսթի, քագտա բահոթ… ստրազթոյթէ:

—Տա տենկի եեսթին ձգէ ու գնա բան մը առ ուտենք:

—Կնիկ, կեցի սըւոնք սորվիմ, որ վաղը միւս օր բարեկամները հոս գալու ըլլան նէ` քանի մը փարայ վաստկինք: Քաք բաժիւայեթի, բարի եկաք, քաք բաժիւայեթի, բարի եկաք:

—Մինչեւ հիմա խելքդ ուր էր…

—Աճելէի եկաւ, կնիկ, այսչափ շուտ գալիքը մտքէս չէր անցներ:

—Ասկից վերջը սորվիս ու ստակ պիտի վաստկիս հէէ… վայ գլխուդ…

—Մի վախնար դուն, անոնք շուտ չեն երթար:
***
Պիսմարք բարեկամնիս կը պնդէ, որ Դարդանելի խնդիրը խիստ մեծ ու ծանրակշիռ է…

Գերմանիոյ գործին չգար եղեր, որ Դարդանելի բանալին Ռուսիոյ ձեռքը անցնի եւ ուզածին պէս բանայ ու գոցէ անոր դռները:

Աղէկ ա, ասոր դիւրին ճամբան կայ, բանալին թող դարձեալ մեր ձեռքը մնայ, եւ առաջուան պէս, ձեր ուզածին պէս բանանք գոցենք, կամ ոչ բանանք, ոչ ալ գոցենք:

***
Ամուսնութեանց թիւն օր քան զօր նուազելու վրայ ըլլալով, քարթալցիներն ասոր առաջքն առնելու համար դիւրին ճամբայ մը գտեր են. երիտասարդները ծեծելով կ՚ամուսնացնեն կոր:

Երիտասարդին մէկը Քարթալ տան մը մէջ սենեակ մը վարձեր կը բնակի եղեր: ԱՅՍ տանը տիրուհին կ՚ուզէ եղեր աղջիկը ԱՅՍ երիտասարդին տալ: Երկու շաբաթ առաջ կիրակի գիշեր մը յիշեալ տունը հիւրերով կը լեցուի:

—Ճանըմ, թագաւոր աղան ուր է, ինչու չի գար, փեսայ ըլլալիք մարդը այսչափ ուշ մնալու է մի:

—Ուր է նէ` հարկաւ հիմա կու գայ:

Ժամը երկու կ՚ըլլայ, երիտասարդը տուն կու գայ պառկելու:

—Օօ, հրամմեցէք, թագաւոր աղայ, սանկ նստեցէք, ուր մնացիք, եղբայր:

—Քիչ մը գործ ունէի այսօր, ներեցէք. հիմա ալ սենեակս պիտի քաշուիմ, որովհետեւ մինչեւ ժամը եօթը գիր ունիմ:

—Ինչ կ՚ըսէք, թագաւոր աղայ, մեզի կը ծաղրէք կոր:

—Ծաղրելու ինչ կայ:

—Բազմութենէ չես ախորժիր նէ` մենք կ՚երթանք:

—Բազմութիւնը ինչ վնաս ունի իմ գիր գրելուս:

—Քահանան հիմա պիտի գայ:

—Քահանան ինչ գործ ունի…

—Տէր ողորմեա, պսակը ով պիտի ընէ:

—Ինչպէս պսակ… հարսնիք ունիք:

—Ճանըմ, ինչու ասանկ կը խօսիք, դուք չէք կարգուիր կոր:

—Ես մի… խապար չունիմ:

—Խապար չունիս մի:

—Ամենեւին:

Չաթ… բաթ…

—Խապար չունիս մի…

—Ինչու կը զարնէք կոր…

Չաթ… բաթ…

—Այ, այ, այ…

—Խապար չունիս հէ…

—Ծօ Կարապետ, ինչու կեցեր ես, դուն ալ չզարնես… Մարկոս, Թորոս, զարկէք…

—Այ, այ, այ, այ… թող տուէք, պիտի մեռցնէք զիս… խապար ունիմ, ունիմ, փեսայ պիտի ըլլամ, մոռցեր էի…

—Հարսին ձեռքէն բռնէ նայիմ:

—Բռնեցի:

—Սանկ եկուր նայիմ:

—Եկայ:

—Առջեւդ նայէ:

—Նայեցայ… օֆ… օֆ… ոսկորներս ջարդուեցան…

—Մինչեւ ցմահ տէր ես, կը հարցնէ քահանան:

—Չեմ, չեմ, կը պոռայ փեսան:

—Չես մի…

Բաթ… քիւթ… բաթ…

—Խաման կը տեսնաս կոր…

—Տէր եմ, տէր եմ, մինչեւ ցմահ տէր եմ… մահւընէս ետքն ալ տէր եմ, դեռ ըսելիք ունիք:

—Ապրիս, տղաս… ճանըմ, փեսանիս հում տղայ չէ ամա, զինքը գլխէ հանողներ կան:

Պսակի արարողութիւնը կամ լաւ եւս ծեծի արարողութիւնը կը լմննայ: Սքանարել ալ կայնելու կարողութիւն չունենալով, բազմոցի մը վրայ կ՚իյնայ, կը պառկի: Հետեւեալ օրը կանուխ կ՚ելնէ բողոք մը կը գրէ ու կրօն. ժողովոյ կը ներկայացունէ խնդրելով, որ սա ծեծի պսակը լուծեն:

Քարթալի քահանան պատուաւոր կրօնական մ՚է, եւ մինչեւ հիմա ալ ապօրինաւոր գործի մը մէջ գտնուած չըլլալով, կը յուսացուի, որ ԱՅՍ պսակի պատասխանատւութիւնը ուրիշի մը վրայ ծանրանայ:

Տեսնենք, կրօն. ժողովնիս քանի տարի պիտի զբաղուի ԱՅՍ խնդրով:

***
18 Փետրուար 1878

Արեւելեան խնդիրը կարծես իւր քաղաքական կերպարանքը մերկացաւ ու ճաշակի վերաբերեալ խնդիր մը դարձաւ. իւրաքանչիւր կառավարութիւն իւր ճաշակին համեմատ կ՚ուզէ ձեւել, կտրել զայն. միայն մեր ճաշակը ձայն չունի…

Առակով խօսինք:

Ինչպէս որ ես իմ բալթոս լայն կ՚ուզեմ, դուն քուկինդ նեղ կ՚ուզես, ուրիշ մը երկար կ՚ուզէ, ուրիշ մը կարճ, այնպէս ալ կառավարութիւնք կ՚ուզեն, որ ԱՅՍ Արեւելեան բալթոն լայն, նեղ, կարճ եւ միանգամայն երկար ըլլայ:

Որու ճաշակը պիտի գոհացնենք:

Ամէնուն ալ:

Եւ գիտէք հազար հոգիի ճաշակը կրող բալթոյ մը ձեւելը որչափ դժուար է…

Գիտեմ որ գիտէք, հաշտութեան պայմանները կնքելու չափ դժուար է:

Եւ դարձեալ գիտէք, հազար հոգիի ճաշակով ձեւուած բալթոյ մը ինչ այլանդակ եւ խելքէ մտքէ չանցած հագուստ մը կ՚ըլլայ:

Մենք հոս հաշտութեան պայմանները կնքելու զբաղած ատեննիս, մեր պաշտպան Անգղիան ալ քար մը կը գլտորէ:

Կը փափաքիք, կ՚ըսէ, որ սա Արեւելեան խնդիրը միանգամ ընդմիշտ լուծուի:

Այո, կը փափաքինք:

Եթէ կը փափաքիք` Կիրիտն ու Միտիլլին ինձի տուէք. Մակեդոնիան, Թեսաղիան ու Եպիրոսն ալ Յունաստանի տուէք. Եգիպտոսն ու Թունուզը անկախ հրատարակեցէք, լմննայ երթայ:

Ահա Անգղիոյ ճաշակը:

Միւս կառավարութեանց ճաշակներուն վրայ երկար բարակ խօսելու հարկ չկայ:

Վերջապէս, ընթերցող, սեպէ թէ աս Արեւելեան խնդիրն այաք բաչասի է: Հիմա աս բաչան անանկ վարպետութեամբ եփելու է, որ, թերպիէով սիրողն ալ ուտէ, թերպիեսիզ սիրողն ալ ուտէ, քացախով սխտորով ուզողն ալ ուտէ, քացախով սխտորով չուզողն ալ ուտէ, լիմոնով սիրողն ալ ուտէ, լիմոնով չսիրողն ալ ուտէ:
Ատ ըլլալու բան է:

Եթէ այսպէս է, հաշտութեան պայմաններն ալ կնքուելու բան չէ, այլ է թէ մէկ մարդու քմացը համեմատ եփուի բաչան:

***
Իրաւ է, որ խղճմտանքը վերցած է աշխարհէս…

Սա Սերվիոյ ու Գարատաղին ելնել` պատերազմական ծախք ուզելնուն ինչ կ՚ըսէք:

Շիտակը խօսելով, եթէ ես ըլլայի` երեսս չէր բռներ:

Սիրվիան ու Գարատաղը գրեթէ մեր կառավարութեան զաւակներն էին. մենք իրենց հետ այնպէս վարուեցանք` ինչպէս որ կը վարուի հայր մը իր զաւակաց հետ: Մեզի դէմ ոտք ելնելնին ու ձեռք վերցնելնին հերիք չէր, հիմա ալ ելեր ստակ կ՚ուզեն, մտքերնէն ըսելով.

—Հայր, մենք քու խօսքդ մտիկ չըրինք, քեզի դէմ ապստամբեցանք, սուտ ըսինք, խօսքերնիս չբռնեցինք, ծեծեցինք, ծեծուեցանք, վերջապէս քու կոկորդդ սխմեցինք, ուստի քու պարտքդ է հիմա մեզի ստակ տալ:

Ասոնք պարզապէս ստակ վաստկելու ելեր են, եղբայր:

Իսկ մենք չենք կարծեր, որ կառավարութիւնն ստակ տայ ասոնց. որովհետեւ եթէ ունենար, աւելի իր հնազանդ հպատակացը կու տար, քան թէ անհնազանդ զաւակացը:

Մենք հոս անօթութենէ մեռնինք, անդին Սերվիան ու Գարատաղն ոսկիներով խաղան:

***
Պարտ անձին կը համարիմ ընթերցողացս ծանուցանել, որ հանգիստ ըլլան, եւ մտքերնէն բան մը չանցունեն Ռուսիոյ բանակին ու Անգղիոյ տորմիղին Պոլսոյ առջեւ գտնուելուն վրայ. ատոնք բարեկամաբար եկած են:

Կրնամ ըսել, որ մեր մտքէն չարութիւն կ՚անցնի, անոնց մտքէն չանցնիր:

ԱՅՍ տողերը գրելու հարկ ալ չկայ, որովհետեւ եթէ Դարդանելի նեղուցը վեց անգղիական զրահաւոր չկլնէր, Ռուսիա մայրաքաղաքիս այսչափ չէր մօտենար, ինչպէս որ Անգղիան ալ իր վեց զրահաւորները Դարդանելէն չէր անցուներ` եթէ Ռուսիան մեզի այսչափ չմօտենար: Եւ որովհետեւ մին բարեկամութեամբ մօտեցաւ մեզի, միւսը չէր կրնար իր բարեկամութիւնը չյայտնել ու մեզմէ հեռու մնալ: Ինչ կ՚ուզէք, այսօրուան օրս բարեկամներու մէջ մնացինք:

Աստուած զմեզ իրարմէ չբաժնէ, բարեկամութիւննիս հաստատ եւ անսասան պահէ, մեր բարեկամաց երկար օրեր պարգեւէ, անոնց մէկ օրը հազար ընէ. մէկտեղ աղէկ օրեր անցունենք… Աստուած Աւստրիայի ալ ասանկ բարեկամներ շնորհէ…

***
Աղեքսանդրիայէն կը գրեն թէ` եգիպտական արժէթուղթ ունեցողները ժողով մ՚ընելով, պատուիրակներ ընտրեցին, որպէսզի Եգիպտոսի ելմտական վիճակը դեսպանախորհրդին ներկայեն:

Նախ եւ առաջ` Եգիպտոսի ելմտական վիճակը դեսպանական խորհրդին ներկայանալու բան չէ… որովհետեւ Եգիպտոսի ելմտական վիճակը քրիստոնեայ չէ, որ բարւոքմանը աշխատուի:

Երկրորդ` դեսպանախորհուրդը գլխաւորաբար Փարիզի դաշնադրութեան վերաբերեալ խնդրոց զբաղելու պաշտօն ունենալով` եւ Եգիպտոսի ելմտական վիճակը Փարիզի դաշնադրութեան մէջ նշանակուած չըլլալով, Եգիպտոսի ելմտական վիճակը դեսպանախորհրդին ներկայանալու իրաւունք չունի:

Երրորդ` Եգիպտոսի ելմտական վիճակը եթէ աղէկ չէ, իբրեւ հազուագիւտ մէկ վիճակ մը` աւելի Փարիզի արուեստահանդէսին ներկայանալու է, քան թէ Պատէնի դեսպանախորհրդին:

Չորրորդ` եթէ օր մը դեսպանախորհրդոյ մ՚առջեւ ելմտական վիճակ մը ներկայանալ հարկ ըլլայ, Եգիպտոսի ելմտական վիճակը թող տեղը հանգիստ նստի. մեր ելմտական վիճակը նախ եւ առաջ պիտի ներկայանայ հոն` իբրեւ մեծ եղբայր Եգիպտոսի ելմտական վիճակին…

***
Աղէկ միտքս ինկաւ:

Վարդովեան էֆենտիի եւ Օրթագիւղի Թատրոնի խմբին ելմտական վիճակները չեմ կարծեր, որ Եգիպտոսի ելմտական վիճակէն աղէկ ըլլան:

Պատիւ ունեցայ գիշեր մը Օրթագիւղի Թատրոնը երթալու:

Ներկայացումը Քաթերին Հովարտ էր: Դերասանաց թիւը հանդիսականաց թիւէն աւելի էր. հետեւաբար դերասանները կը քաջալերէին զհանդիսականս, մինչդեռ ասոնց պարտքն էր զանոնք քաջալերել:

Դերասանաց ընթացքէն կռահեցի, որ դժգոհ էին, եւ սակայն հաստատամտութեամբ կը շարունակեն իրենց ներկայացումներն ու վնասները:

Կ՚երեւայ, որ ներկայացուած խաղերը գիւղացւոց ճաշակին չեն համապատասխաներ. եթէ վիսթի կամ բրեֆայի վերաբերեալ ներկայացումներ տրուին, թէ դերասանները կը վաստկին, թէ հանդիսականները եւ թէ դպրոցը:

Վերջէն իմացանք, որ Օրթագիւղի Թաղ. Խորհուրդն առաջարկեր է թուղթ խաղացողներուն, որ գոնէ շաբաթը անգամ մ՚ալ ի նպաստ գիւղի վարժարանին վիսթ խաղան:

Եթէ ԱՅՍ առաջարկութիւնն ընդունուի, Թատրոնին դռները կը գոցուին եւ գեղացիք ալ յակամայս թատրոն երթալէ կը խալսին:

***