Փնտրել

 

Կարդալ  առցանց՝ ըստ http://grahavak3.blogspot.com կայքի աղբյուրների՝

Պատմագրութիւն, Վենետիկ, 1793. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Թուղթ առ Վահան տէրն Մամիկոնէից,
Մոսկվա, 1853
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; T. II: Première période: Gorioun, Moïse de Khorene, Élisée Vartabed, Lazare de Pharbe, Eznig de Goghp. Par Victor Langlois. Paris, 1869
Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան,
Վենետիկ, 1873
Խալաթեան ԳրիգորՂազար Փարպեցի եւ գործք նորին, Մոսկուա, 1883. կամ այստեղ
Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան,
Վենետիկ, 1891. կամ այստեղ
Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան,
Տփղիս, 1904. կամ այստեղ
Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան,
Թիֆլիս, 1907/1908. կամ այստեղ, կամ այստեղ
Պողարյան Նորայր եպս., Նորագյուտ հատված Ղազար Փարպեցու «Հայոց Պատմութեան», «Բանբեր Մատենադարանի», հտ. Ը, 1967, էջ 263-274. կամ այստեղ
Ghazar P'arbets'i's History of the Armenians. Trans. by Robert Bedrosian. New York, 1985


Երկեր