Փնտրել

Հակոբ Պարոնյանի երկերի էլեկտրոնային համաբարբառում ընդգրկված են «Եր­կու տէրով ծառայմը», «Ատամնաբոյժն արեւելեան», «Պաղտասար Աղբար» կատա­կեր­գությունները, «Կսմիթներ», «Հոսհոսի ձեռատետրը» երգիծապատումները, «Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերուն մեջ» շարքը, «Քաղաքավարութեան վնասները», «Ազգային ջոջեր» դի­­մանկարների շարքը, «Մեծապատիւ մուրացկաններ»  վեպը։

 

Ըստ http://grahavak3.blogspot.com կայքի աղբյուրների՝

 

Յ. Պարոնեանի երկասիրութիւնները, հտ. Ա. Ծիծաղ, Թիֆլիս, 1899
 Երգիծաբանական հատուածներ, Ալէքսանդրապօք, 1904
 Քաղաքավարութեան վնասները, Կ. Պոլիս, 1923
Յերկերի լիակատար ժողովածու, հտ. Ա, Մեծապատիվ մուրացկաններ, Քաղաքավարության վնասները, Խիկարի գուշակությունք, Յերևան, 1931
 Քաղաքավարութեան վնասները, Եաւրուհրատ, 2012 (թերի նախադիտում)
Մեծապատիվ մուրացկանները, Երևան, «Յավրուհրատ», 2013 (թերի նախադիտում)
 Մեծապատիվ մուրացկանները (էլ. տեքստ). կամ այստեղ
 Քաղաքավարության վնասները (էլ. տեքստ). կամ այստեղ
 Ազգային ջոջեր (էլ. տեքստ)
 Երկու տէրով ծառայ մը (էլ. տեքստ)
 Թատրոն (էլ. տեքստ)
 Մեղու (էլ. տեքստ)
 Գրպանի տետրս (էլ. տեքստ)
 Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերուն մէջ (էլ. տեքստ)
 Ատամնաբոյժն արեւելեան (էլ. տեքստ)
 Կսմիթներ (էլ. տեքստ)
 Խիկար (էլ. տեքստ)
 Նետ (էլ. տեքստ)


Երկեր